aerator banner full

ขั้นตอนการปฏิบัติ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

2.1  หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ทำหนังสือแจ้ง2.1  ความประสงค์  มายังสำนักงานมูลนิชัยพัฒนา เรียนถึง เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ทั้งนี้ หากมีข้อมูล      2.1  เกี่ยวกับสภาพน้ำและสภาพพื้นที่ ให้จัดส่งข้อมูลแนบมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น โดย  2.1  ข้อมูลดังกล่าวได้แก่


-     สภาพพื้นที่แหล่งน้ำและขนาดบ่อ ประกอบด้วย ความลึก ความกว้าง และความยาว พร้อมแผนผัง

ประกอบโดยสังเขป

-      ค่าความสกปรกของน้ำ ได้แก่ ค่าบีโอดี ค่า Total Nitrogen (TN) ค่า Total Phosphorus (TP) และ            -      Total Suspended Solids (TSS หรือ สารแขวนลอย) ซึ่งสามารถของความร่วมมือในการตรวจได้จาก      -      มหาวิทยาลัยหรือสาธารณสุขจังหวัดใน แต่ละพื้นที่ (ถ้ามี)

2.2  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จะประสานไปยังกรมชลประทาน และหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมสำรวจสภาพ 2.2  พื้นที่ ศึกษาสภาพปัญหา เพื่อวางแผน วางระบบการติดตั้ง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางทางวิชาการ   2.2  รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อจัดทำสรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ  2.2. โครงการเพื่อจัดส่งให้แก่หน่วย งานประกอบการพิจารณา ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX5C_04.jpg

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศ ได้แก่

-  ค่าจัดสร้างเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาแบบสแตนเลส มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 400,000 บาท/ชุด

(ยังไม่รวมอุปกรณ์การติดตั้ง)

-   ค่าจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX – 5C มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน

40,000 บาท/ชุด


b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX5C_05.jpg

ทั้งนี้ จำนวนการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ ขึ้นอยู่กับขนาดของสระน้ำ ค่าความสกปรกของน้ำ

2.2.2  ค่าจัดสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้า

2.2.3  ค่าดำเนินการติดตั้ง

หมายเหตุ มูลนิธิชัยพัฒนา จะให้การสนับสนุนวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และออก ค่าใช้จ่าย   ให้เฉพาะองค์กรสาธารณกุศล และหน่วยงานของรัฐที่ปฎิบัติเพื่อสาธารณกุศล แต่ขาดแคลนงบประมาณ โดยจะพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ส่วนหน่วยงานอื่นๆ จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

2.3  หลังจากหน่วยงานได้รับแผนงานและงบประมาณโครงการแล้ว หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ  2.3  ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ ให้แจ้งความประสงค์มายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

2.4  กรมชลประทาน จะเข้าดำเนินการติดตั้ง ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง ขอให้หน่วยงานจัดเตรียม       2.4  สถานที่เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ ดังนี้

2.4.1 เดินสายไฟฟ้า 380 v., 50 Hz, AC 4 สาย (สายดิน 1 เส้น) จากสายเมนไฟฟ้าไปยังจุดติดตั้ง

ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง breaker switch ขนาด 30 Amp

2.4.2   จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบการติดตั้ง ได้แก่

-   สายไฟฟ้า Nyy  ขนาด 4 x 2.5 mm2

-   ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 50 มม. X 6 ม.

-   ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 25 มม. X 6 ม.

-  ท่อร้อยสายไฟฟ้า Ø 2” จากตู้ควบคุมไฟฟ้าไปยังขอบสระ

-  เชือกไนล่อน Ø 12 มม.

- เรือชนิด 2 คนพาย จำนวน 1 ลำ ใช้สำหรับติดตั้งและซ่อมบำรุง (ถ้ามี)

2.4.3 ทำการขนส่งเครื่องกลเติมอากาศจากส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด

ไปยังจุดติดตั้ง (การขนส่งเครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา จะต้องใช้รถบรรทุกติดเครนชนิดที่ไม่ต่อ

กระบะ)


b_300_300_16777215_00_images_stories_aerator_RX2_RX5c_RX5C_06.jpg

2.5  เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงาน


 
  • /2013-05-30-01-40-10.html
  • /2013-05-30-01-38-47.html

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603