โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา

513 views

Related Videos

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องราวเครื่องเสวยที่ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ได้ปรุงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องราวเครื่องเสวยที่ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ได้ปรุงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องราวเครื่องเสวยที่ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ได้ปรุงถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 55 views ดร.สุเมธ เล่า 13 ตุลาคม 2559 ห้วงเวลาที่เศร้าที่สุด และรับสั่งสำคัญจากพ่อ ดร.สุเมธ เล่า 13 ตุลาคม 2559 ห้วงเวลาที่เศร้าที่สุด และรับสั่งสำคัญจากพ่อ ดร.สุเมธ เล่า 13 ตุลาคม 2559 ห้วงเวลาที่เศร้าที่สุด และรับสั่งสำคัญจากพ่อ 321 views สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนา สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนา สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนา 133 views เพชรรามา | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพชรรามา | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพชรรามา | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 344 views
เพชรรามา | มูลนิธิชัยพัฒนา เพชรรามา | มูลนิธิชัยพัฒนา เพชรรามา | มูลนิธิชัยพัฒนา 311 views คัดข่าวมาคุย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุเมธ คัดข่าวมาคุย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุเมธ คัดข่าวมาคุย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุเมธ 509 views เรียนรู้หลักธรรม ทำตามรอยพระยุคลบาท กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เรียนรู้หลักธรรม ทำตามรอยพระยุคลบาท กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เรียนรู้หลักธรรม ทำตามรอยพระยุคลบาท กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 591 views ในหลวงในดวงใจ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในหลวงในดวงใจ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในหลวงในดวงใจ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 562 views
สานต่อที่พ่อทำ (ปณิธานของคนไทย) สานต่อที่พ่อทำ (ปณิธานของคนไทย) สานต่อที่พ่อทำ (ปณิธานของคนไทย) 980 views เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงอัจฉริยภาพ เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงอัจฉริยภาพ เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงอัจฉริยภาพ 884 views เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม 711 views เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงงานไม่เคยว่างเว้น เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงงานไม่เคยว่างเว้น เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงงานไม่เคยว่างเว้น 726 views
ดร.สุเมธ : 35 ปีทำงาน ใต้เบื้องพระยุคลบาท ดร.สุเมธ : 35 ปีทำงาน ใต้เบื้องพระยุคลบาท ดร.สุเมธ : 35 ปีทำงาน ใต้เบื้องพระยุคลบาท 688 views ตามรอยพระบาท : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ตามรอยพระบาท : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ตามรอยพระบาท : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา 780 views รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 28 มิถุนายน 2559 รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 28 มิถุนายน 2559 รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 28 มิถุนายน 2559 354 views รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายการบันทึกไทยเบฟ ดร สุเมธ ตันติเวชกุล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 384 views