• Slide1
  • Slide1

ข่าวสมเด็จพระเทพฯ

20/03/2560
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 17. 24 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพั...
03/03/2560
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะ "สิร...
20/02/2560
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไ...

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

book

 

 

ELECTRONIC BOOK
โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • B1
  • B2
  • B3
  • B4
  • B6
  • B7
  • B5
  • B8

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ติดกาวดักแมลงแบบอินทรีย์ ในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฏาน นางรมฮังการี หัวลิง หลังจากเริ่มสังเกตุพบแมลงหวี่ระบาดค่ะ ดำเนินการไถดินในแปลงนาใหม่พร้อมใส...
กิจกรรมนาข้าว ได้ดำเนินการใช้ รถไถ ไถดันฟางข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในบริเวณแปลงนาข้าว A3 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโครงการต่อไป กิจกรรมพื...
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการฯ ร่วมมือ ร่วมแรงช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่โครงการฯ ค่ะ เห็ดนางรมทองเริ่มบาน พร้อมเก็บผลผลิตแล้วค่ะ กลุ่มเกษตรกรบ้...

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

Seedgrow

Seedgrow

Chaipat

Chaipat

Rice

Rice

Ampawa

Ampawa

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03