• Slide1
  • Slide1

ข่าวสมเด็จพระเทพฯ

17/07/2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล...
13/06/2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังส่วนโรงงาน 6 สำนักเครื่องจักรกล...
02/06/2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดพระนครศร...

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

book

 

 

ELECTRONIC BOOK

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาป็นประธาน พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร." รุ่นที่ 2

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยคุณธรรมจริยธรรม”

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์ธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • B1
  • B2
  • B3
  • B4
  • B6
  • B7
  • B5
  • B8

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการภัทธพัฒน์ เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา ด่วน ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา ...

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

บรรจุข้าวสารและข้าวกล้องซีลถุงเพื่อจำหน่าย ผู้รายงาน : โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนาบ้านเด่นใหญ่ จ.ชัยนาท รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ
โครงการทดลองเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน จ.พังงา เข้าฉีดวัคซีนไก่รอบที่ 2 ตามกิจกรรมทดลองเลี้ยงไก่บ้าน ควบคู่กับกานเพาะปลูกพืชอาหารไก่ ควบคู่กั...
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่สำรวจราษฎรผู้ขอเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ที่บ้านเจริญสุข บ้านใหม่ไทยถาวร บ้านหนองติม และบ...

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

Seedgrow

Seedgrow

Chaipat

Chaipat

Rice

Rice

Ampawa

Ampawa

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03