• Slide1
  • Slide1

ข่าวสมเด็จพระเทพฯ

13/06/2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังส่วนโรงงาน 6 สำนักเครื่องจักรกล...
02/06/2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดพระนครศร...
27/05/2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพั...

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

book

 

 

ELECTRONIC BOOK

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • B1
  • B2
  • B3
  • B4
  • B6
  • B7
  • B5
  • B8

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กิจกรรมด้านไม้ผล นำกิ่งตอนลำไยพันธุ์ดีชำใส่ถุงดำจำนวน 180 กล้า เพื่อเตรียมจำห...
โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มิ.ย 60 รองเหรัญญิก ชพ, คุณพัชรินทร์ ...
ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชรอบแปลงผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ ในแปลงทฤษฎีใหม่ครับ ถอนหญ้ากำจัดวัชพืชและพรวนดินต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชสวนไม้ผล...

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

Seedgrow

Seedgrow

Chaipat

Chaipat

Rice

Rice

Ampawa

Ampawa

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03