• Slide1
  • Slide1

ข่าวสมเด็จพระเทพฯ

30/03/2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้...
29/03/2560
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืช...
20/03/2560
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 17. 24 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพั...

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

book

 

 

ELECTRONIC BOOK
โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • B1
  • B2
  • B3
  • B4
  • B6
  • B7
  • B5
  • B8

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ มอบของที่ระลึก (ข้าวเกรียบถั่วแดง) ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลโป่งน้ำร้อน เนื่องในกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน ประ...
รดน้ำสวนไม้ผลบริเวณแปลงทษฎีใหม่ครับ รดน้ำสวนไม้ผลบริเวณแปลงทษฎีใหม่ครับ รายงาน : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี รายงานโดย : สำนัก...
หลังจากใส่ปุ๋ย ทำการให้น้ำถั่วเหลืองฝักสดในแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่) ด้วยระบบน้ำมินิสปริงเกลอร์ครับ หว่านปุ๋ยแปลงถั่วเหลืองฝักสดในแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่)...

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

Seedgrow

Seedgrow

Chaipat

Chaipat

Rice

Rice

Ampawa

Ampawa

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03