[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ตำบล ท่าแร้ง อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนายพินิจ สุทธิวนิช ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เนื้อที่ 39-1-11 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541
พระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินดังกล่าวให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ประโยชน์ โดยจัดทำเป็น โครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน และให้ทำการสำรวจสภาพดิน โดยในพื้นที่ 25 ไร่ ให้ขุดสระใหญ่ที่รับน้ำที่ทะลักจากแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมทั้งปลูกข้าวนาปีและนาปรัง สำหรับพื้นที่ 13 ไร่ ให้จัดเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานระยะที่ผ่านมา
        ดำเนินการศึกษาและทดสอบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์พืช ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินเค็ม ปรับปรุงสภาพดิน คำนวณต้นทุนการผลิต ในกิจกรรมข้าว พืชสวน พืชไร่ ไม้ตัดดอก การทำปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการทดลองเลี้ยงปลาในสระน้ำ นาข้าว ร่องสวน และกระชัง เพื่อสร้างรายได้ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ขยายผลไปสู่เกษตรกรบริเวณรอบโครงการ
       ในปี 2553 การดำเนินการศึกษาและทดสอบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินเค็ม สามารถสรุปสายพันธุ์ของพืชไร่ และพืชสวนได้แล้วบางส่วน โดยจัดให้มีกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ดี การปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกและไม้ผลในร่องสวน และกิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การผลิตปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ น้ำส้มควันไม้จากไม้ที่ได้จากการแต่งกิ่งไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการสามารถหารายได้จากการจำหน่ายผลผลิตให้แก่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ส่วนผลทดลองเลี้ยงปลาในสระน้ำไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติ ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2553 น้ำท่วมสระเก็บน้ำของโครงการจึงทำให้ต้องระงับกิจกรรมการเลี้ยงปลา
การดำเนินงานในระยะต่อไป
จะดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านกายภาพ และด้านเคมี (ค่าความเค็มของดิน) เพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และพืชสวนเนื่องจากดินของโครงการเป็นดินเหนียวจึงต้องปรับให้ดินมีการระบายน้ำ และอากาศเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช ด้านพื้นที่แปลงนา จัดทำเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเลือกพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดในท้องถิ่น ทางด้านชนิดพืช (พืชไร่ และพืชสวน) เน้นสายพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในท้องถิ่น ด้านการประมงปรับมาเลี้ยงระบบธรรมชาติเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบพัฒนามีต้นทุนในการเลี้ยงสูง และมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกรมวิชาการเกษตร
รายงานความก้าวหน้าที่ 1
     รายละเอียด : ดักจับปลาที่ได้ขนาด โดยใช้ตาข่ายขนาด 10 เซ็นติเมตร ในร่องสวนออกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 2
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วตามการสั้งซื้อของลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 3
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วตามการสั้งซื้อของลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 4
     รายละเอียด : เตรียมมะพร้าวทำมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 5
     รายละเอียด : รับมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพวงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 6
     รายละเอียด : ซ่อมข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 7
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ทำพันธุ์มาคัดและทำความสะอาดเพื่อปลูกในฤดูนาปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 8
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ทำพันธุ์มาคัดและทำความสะอาดเพื่อปลูกในฤดูนาปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 9
     รายละเอียด : วันที่14 พ.ค.58 เปิดอบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก ครั้งที่ 1
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 10
     รายละเอียด : วันที่14 พ.ค.58 เปิดอบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก ครั้งที่ 1
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 11
     รายละเอียด : วันที่14 พ.ค.58 เปิดอบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก ครั้งที่ 1
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 12
     รายละเอียด : สกต.ธกส.เพชรบุรี จำกัด เข้ามารับเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 13
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาคัดและทำความสะอาดเพื่อเก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 14
     รายละเอียด : แปลงปลูกมะเขือเปราะในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 15
     รายละเอียด : ระบบนิเวศน์ภายในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 16
     รายละเอียด : รายการ 108 ไมล์สายใยสู่ชุมชน เข้าถ่ายทำการดำเนินงานโครงการ ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค.58 เวลา 16.30-17.00 น.ช่อง H Plus Channel กล่องสัญญาณ PSIช่อง 59,GMM Z ช่อง69,True SD ช่อง97 - HD ช่อง79,BIG ช่อง 95
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 17
     รายละเอียด : รายการ 108 ไมล์สายใยสู่ชุมชน เข้าถ่ายทำการดำเนินงานโครงการ ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค.58 เวลา 16.30-17.00 น.ช่อง H Plus Channel กล่องสัญญาณ PSIช่อง 59,GMM Z ช่อง69,True SD ช่อง97 - HD ช่อง79,BIG ช่อง 95
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 18
     รายละเอียด : รายการ 108 ไมล์สายใยสู่ชุมชน เข้าถ่ายทำการดำเนินงานโครงการ ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค.58 เวลา 16.30-17.00 น.ช่อง H Plus Channel กล่องสัญญาณ PSIช่อง 59,GMM Z ช่อง69,True SD ช่อง97 - HD ช่อง79,BIG ช่อง 95
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 19
     รายละเอียด : รายการ 108 ไมล์สายใยสู่ชุมชน เข้าถ่ายทำการดำเนินงานโครงการ ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค.58 ช่อง H Plus Channel กล่องสัญญาณ PSIช่อง 59,GMM Z ช่อง69,True SD ช่อง97 - HD ช่อง79,BIG ช่อง 95
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 20
     รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี(ตอนเพรียง)เข้าประชุมชีแจ้งเกษตรกรในพื้นที่เรื่องรอบเวรการเปิดน้ำเพื่อทำนาในฤดูนาปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 21
     รายละเอียด : ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ตันให้ร้านดวงใจการเกา๖ณ ฌ๘๖อำเภอบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 22
     รายละเอียด : เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ตันให้ร้านค้าในเขตอำเภอบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 23
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 24
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วส่งลูกค้าตามจำนวนการสั่งซื้อ 200 กล่อง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 25
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วส่งลูกค้าตามจำนวนการสั่งซื้อ 200 กล่อง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 26
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วส่งลูกค้าตามจำนวนการสั่งซื้อ 200 กล่อง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 27
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 จำนวน 1 ตัน ส่งให้ลูกค้าในราคาขายส่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 28
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 จำนวน 1 ตัน ส่งให้ลูกค้าในราคาขายส่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 29
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 จำนวน 1 ตัน ส่งให้ลูกค้าในราคาขายส่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 30
     รายละเอียด : คัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 31
     รายละเอียด : ฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 32
     รายละเอียด : ติดต่อตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ จำนวน 6.5 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  พฤษภาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 33
     รายละเอียด : ปักดำข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โดยรถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 34
     รายละเอียด : ปักดำข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โดยรถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 35
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 36
     รายละเอียด : เตรียมกล้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โดยรถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 37
     รายละเอียด : ติดต่อขายส่งเมล็ดพันธุ์ในเขต อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 38
     รายละเอียด : ติดต่อขายส่งเมล็ดพันธุ์ในเขต อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 39
     รายละเอียด : ติดต่อขายส่งเมล็ดพันธุ์ในเขต อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 40
     รายละเอียด : ติดต่อขายส่งเมล็ดพันธุ์ในเขต อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 41
     รายละเอียด : ติดต่อขายส่งเมล็ดพันธุ์ในเขต อ.ชะอำ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 42
     รายละเอียด : แปรรูปขนมมะพร้าวแก้วส่งลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 43
     รายละเอียด : วันที่ 23 เม.ย.58 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม อบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวเรื่องการขอรับรองมาตราฐาน GAPข้าว สำหรับเกษตรกรรายเดี่ยว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 44
     รายละเอียด : วันที่ 23 เม.ย.58 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม อบรมเกษตรกรผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวเรื่องการขอรับรองมาตราฐาน GAPข้าว สำหรับเกษตรกรรายเดี่ยว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 45
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งลูกค้า จำนวน 2 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 46
     รายละเอียด : ลูกค้าสั่งข้าวจำนวน 2 ตัน หลังจากนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไปนำเสนอพร้อมทั้งเสนอราคาขาย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 47
     รายละเอียด : นำผลผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวเสนอขายส่งให้ร้านค้าภายในเขตอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 48
     รายละเอียด : นำผลผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวเสนอขายส่งให้ร้านค้าภายในเขตอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 49
     รายละเอียด : ติดตั้งป้ายจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลผลิตต่างๆภายในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 50
     รายละเอียด : ติดตั้งป้ายจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลผลิตต่างๆภายในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 51
     รายละเอียด : ผอ.สุเทพ นุชสวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ท่าแร้งออก ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ธ.ก.ส.บ้านแหลม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 52
     รายละเอียด : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ (ธ.ก.ส.บ้านแหลมชีแจ้งเกี่ยวกับการขอกู้ในรูปกลุ่ม)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 53
     รายละเอียด : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตกำแพงแสนสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 54
     รายละเอียด : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ (สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรีให้ความรู้การเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 55
     รายละเอียด : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 56
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวโพดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 57
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวโพดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 58
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 6 ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2558 ณ บริเวณตลาดกิ่งแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 59
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 6 ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2558 ณ บริเวณตลาดกิ่งแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 60
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 6 ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2558 ณ บริเวณตลาดกิ่งแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 61
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 6 ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2558 ณ บริเวณตลาดกิ่งแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 62
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตากเพื่อลดความชื้นข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 63
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนำข้าวมาตากเพื่อลดความชื้นข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 64
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 65
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 66
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  เมษายน  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 67
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดมีหลายรุ่นเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 68
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดรุ่น 3
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 69
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดรุ่น 2
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 70
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดรุ่น 1
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 71
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาคัด ครั้งที่ 4 กลับ จำนวน 14.56 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 72
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาคัด ครั้งที่ 4 กลับ จำนวน 14.56 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 73
     รายละเอียด : ไถดะแปลงนาเพื่อตากดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 74
     รายละเอียด : ไถดะแปลงนาเพื่อตากดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 75
     รายละเอียด : อัดฟางข้าวจำหน่าย จำนวน 265 ก้อนๆละ 10 บาท เป็นเงิน 2,650 บาท (คนอัดฟางซื้อไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าอัดฟาง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 76
     รายละเอียด : อัดฟางข้าวจำหน่าย จำนวน 265 ก้อนๆละ 10 บาท เป็นเงิน 2,650 บาท (คนอัดฟางซื้อไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าอัดฟาง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 77
     รายละเอียด : เมล็ดพันธุ์บรรจุกระสอบพร้อมจำหน่าย ผลการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายของโครงการ ข้าวแดง 4 เมล็ด ใน 500 กรัม เกณฑ์มาตราฐานกรมการข้าว ไม่เกิน 5 ใน 500 กรัม ความชื้น 13 % เกณฑ์มาตราฐานกรมการข้าว ไม่เกิน 14% สิ่งเจื่อปน 1.2 % เกณฑ์มาตราฐานกรมการข้าว ไม่เกิน 2% เมล็ดพันธุ์อื่น 0 เมล็ด เกณฑ์มาตราฐานกรมการข้าว ไม่เกิน 10 เมล็ดใน 500 กรัม สรุป ผลการวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ของโครงการผ่านเกณฑ์มาตราฐานกรมการข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 78
     รายละเอียด : ดำเนินการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 79
     รายละเอียด : รวมรวมใส่กระสอบเพื่อขนย้ายไปปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ โรงคัดเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 80
     รายละเอียด : ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 81
     รายละเอียด : ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 82
     รายละเอียด : ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 น้ำหนักสด ประมาณ 8.5 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 83
     รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2558 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 84
     รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2558 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 85
     รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2558 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 86
     รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2558 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 87
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาคัด ครั้งที่ 3 กลับ จำนวน 14.10 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 88
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาคัด ครั้งที่ 3 กลับ จำนวน 14.10 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 89
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาคัด ครั้งที่ 3 กลับ จำนวน 14.10 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 90
     รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2558 รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 4)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 91
     รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2558 รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 4)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 92
     รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2558 รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 4)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 93
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นำข้าวเข้ามาคัดคันที่ 2 ของวันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 94
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นำข้าวเข้ามาคัดคันที่ 2 ของวันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 95
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นำข้าวเข้ามาคัดคันที่ 2 ของวันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 96
     รายละเอียด : รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 3)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 97
     รายละเอียด : รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 3)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 98
     รายละเอียด : รับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 จากวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ตใไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 3)จำนวนประมาณ 15 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 99
     รายละเอียด : แปลงเมล็ดพันธุ์หลังจากตัดพันธุ์ปน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 100
     รายละเอียด : แปลงเมล็ดพันธุ์หลังจากตัดพันธุ์ปน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 101
     รายละเอียด : แปลงเมล็ดพันธุ์หลังจากตัดพันธุ์ปน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 102
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 103
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 104
     รายละเอียด : ให้น้ำแปลงปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 105
     รายละเอียด : ปลูกมะเขือเปราะในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มีนาคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 106
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ้างโครงการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 107
     รายละเอียด : วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ้างโครงการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 108
     รายละเอียด : ให้น้ำแปลงปลูกข้าวโพดด้วยระบบสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 109
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 110
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 111
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมันสำปะหลังจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 112
     รายละเอียด : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมารับต้นข้าวโพดหมัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 113
     รายละเอียด : เกษตรกรมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สั่งจองไว้กับโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 114
     รายละเอียด : บรรจุถุงพร้องส่งให้ลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 115
     รายละเอียด : คัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 116
     รายละเอียด : ข้าวที่นำมาคัดและทำความสะอาดในวันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 117
     รายละเอียด : ข้าวที่นำมาคัดและทำความสะอาดในวันนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 118
     รายละเอียด : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 มาคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 6.8 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 119
     รายละเอียด : เตรียมดินปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 120
     รายละเอียด : ตัดต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปตัดสับเป็นอาหารสัตว์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 121
     รายละเอียด : ตัดต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปตัดสับเป็นอาหารสัตว์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 122
     รายละเอียด : ทำถุงจำหน่ายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนบริโภคพืชผักที่ปลอดภัยในราคาที่ยุติธรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 123
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตพืชผักจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 124
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตพืชผักจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 125
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตพืชผักจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 126
     รายละเอียด : เก็บผลลิตข้าวโพดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 127
     รายละเอียด : บริการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 ให้วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 3 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 128
     รายละเอียด : บริการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 ให้วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 3 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 129
     รายละเอียด : บริการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 ให้วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 3 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 130
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 อายุ 85 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 131
     รายละเอียด : เก็บผลลิตข้าวโพดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 132
     รายละเอียด : คัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 พร้อมทั้งจัดจำหน่ายให้โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" จ.ราชบุรี จำนวน 2.5 ตัน ซึ่งเกษตรกรสั่งจองไว้หมดแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 133
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวทำเป็นขนมมะพร้าวแก้วส่งลูกค้าตามจำนวนการสั่งซื้อ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 134
     รายละเอียด : เตรียมมะพร้าวทำมะพร้าวแก้วส่งลูกค้าตามจำนวนการสั่งซื้อ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 135
     รายละเอียด : สูบน้ำจากสระเก็บน้ำเข้าเลี้ยงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 136
     รายละเอียด : สูบน้ำจากสระเก็บน้ำเข้าเลี้ยงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 137
     รายละเอียด : ผอ.สุเทพ นุชสวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวมูลนิธิชัพัฒนาเข้าพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก เพื่อวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรในปี 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 138
     รายละเอียด : ผอ.สุเทพ นุชสวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวมูลนิธิชัพัฒนาเข้าพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก เพื่อวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรในปี 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 139
     รายละเอียด : ผอ.สุเทพ นุชสวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวมูลนิธิชัพัฒนาเข้าพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าแร้งออก เพื่อวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรในปี 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 140
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมะเขือจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 141
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 142
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 143
     รายละเอียด : นักศึกษามหาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 144
     รายละเอียด : นักศึกษามหาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 145
     รายละเอียด : ให้น้ำแปลงปลูกโพดด้วยระบบสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 146
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 147
     รายละเอียด : เตรียมดินปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 148
     รายละเอียด : หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดแล้วนำต้นข้าวโพดมาตักสับเพื่อทำข้าวโพดหมักจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 149
     รายละเอียด : ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกและหน่วยงานระดับอำเภอเพื่อสร้างจุดเรียนรู้ของชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 150
     รายละเอียด : ปรับปรุงแปลงสวนโดยวางระบบน้ำในแปลงทั้งหมดพร้องปลูกมะเขือเป็นพืชแซมและปลูกมะนาวเป็นพืชหลัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 151
     รายละเอียด : ปรับปรุงระบบน้ำแปลงพืชไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 152
     รายละเอียด : ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระเก็บน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 153
     รายละเอียด : ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระเก็บน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 154
     รายละเอียด : รับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจากการประสานงานของประมงอำเภอบ้านแหลม และเกษตรอำเภอบ้านแหลม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 155
     รายละเอียด : รับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจากการประสานงานของประมงอำเภอบ้านแหลม และเกษตรอำเภอบ้านแหลม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 156
     รายละเอียด : รับมอบปูนมาร์มจากสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 157
     รายละเอียด : เตรียมมะพร้าวทำมะพร้าวแก้วตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 158
     รายละเอียด : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง11) เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 159
     รายละเอียด : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง11) เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 160
     รายละเอียด : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง11) เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 161
     รายละเอียด : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง11) เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 162
     รายละเอียด : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง11) เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 163
     รายละเอียด : เริ่มปรับปรุงระบบน้ำในแปลงสวนระบบน้ำดีไล่น้ำเสีย(น้ำจืดไล่ความเค็ม)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 164
     รายละเอียด : เริ่มปรับปรุงระบบน้ำในแปลงสวนระบบน้ำดีไล่น้ำเสีย(น้ำจืดไล่ความเค็ม)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 165
     รายละเอียด : วางระบบน้ำในแปลงปลูกพืชผักเสร็จสมบูรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 166
     รายละเอียด : วางระบบน้ำในแปลงปลูกพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 167
     รายละเอียด : ปล่อยปลาดุกจำนวน 5,000 ตัว ในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 168
     รายละเอียด : กำจัดจอกในสระเก็บน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 169
     รายละเอียด : รับมอบกิ่งมะกรูดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีเพื่อปลูกเพื่อตัดใบจำหน่ายและผลิตกิ่งพันธุ์จำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 170
     รายละเอียด : ช้อนตักแหนแดงในธรรมชาติมาใส่ในแปลงนาเ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 171
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงข้าวอายุ 55 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 172
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  มกราคม  2558
รายงานความก้าวหน้าที่ 173
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดข้าวราชบุรีและเกษตรอำเภอบ้านแหลมเข้าชีแจงการเข้ามาดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ในปีที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 174
     รายละเอียด : ซ่อมข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 175
     รายละเอียด : เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปรับวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาใช้วิธีดำนาโดยรถดำนา จำนวน 2 ราย เพื่อคุณภาพที่ดีของเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 176
     รายละเอียด : เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปรับวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาใช้วิธีดำนาโดยรถดำนา จำนวน 2 ราย เพื่อคุณภาพที่ดีของเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 177
     รายละเอียด : ปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบจำหน่ายในแปลงพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 178
     รายละเอียด : หว่านปุ๋ยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 2 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 179
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มปรับมาใช้รถดำนาเพื่อคุรภาพของเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 180
     รายละเอียด : สำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลมขอใช้สถานที่อบรมเกษตรกร จำนวน 30 คน เรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 181
     รายละเอียด : เกษตรอำเภอบ้านแหลมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าให้คำแนะนำในการใช้รถดำนาและวิธีดูแลแปลงนาดำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 182
     รายละเอียด : รถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 183
     รายละเอียด : เปลี่ยนรถดำนาแบบนั่งขับเป็นรถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 184
     รายละเอียด : แปลงที่ 2 รถดำนาแบบนั่งขับติดหล่ม ต้องแก้ไขดดยใช้รถดำนาแบบเดินตาม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 185
     รายละเอียด : ปักดำข้าว กข 31 โดยใช้รถดำนาในแปลงผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 186
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีเข้าตรวจติดตามแปลง GAP พืชที่ขอรับรองมาตราฐาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 187
     รายละเอียด : คราดลูบเทือกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมปักดำข้าว กข 31 ด้วยรถดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 188
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาคัดเพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองจำนวน 800 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 189
     รายละเอียด : ลอกจอก แหน ออกจากผิวน้ำบริเวณสระเก็บน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 190
     รายละเอียด : นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรร่วมกันโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 191
     รายละเอียด : นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรร่วมกันโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 192
     รายละเอียด : นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรร่วมกันโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 193
     รายละเอียด : นักเรียนในพื้นที่เรียนรู้วิธีโยนกล้าข้าวไรซ์เบอรี่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 194
     รายละเอียด : โยนกล้าข้าวไรซ์เบอรี่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 195
     รายละเอียด : โยนกล้าข้าวไรซ์เบอรี่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 196
     รายละเอียด : กิจกรรม ครั้งที่ 3 โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1.วันโยนกล้าข้าว....ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 197
     รายละเอียด : ติดตั้งเครื่อคัดและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 198
     รายละเอียด : ติดตั้งเครื่อคัดและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 199
     รายละเอียด : ติดตั้งเครื่อคัดและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 200
     รายละเอียด : ให้น้ำพืชผักในแปลงร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 201
     รายละเอียด : แปลงปลูกมะเขือเปราะในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 202
     รายละเอียด : ปรับปรุงแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  พฤศจิกายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 203
     รายละเอียด : 3.หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงถาดเพาะกล้า(ภมิปัญญาเกษตรกรใช้ไม้กั้นริมถาดเพาะกล้าเพาะไม่ให้ข้าวที่หว่านเลยถาดเพาะกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 204
     รายละเอียด : 2.นำดินใส่ถาดเพาะกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 205
     รายละเอียด : 2.นำดินใส่ถาดเพาะกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 206
     รายละเอียด : กิจกรรม ครั้งที่ 2 โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1.เตรียมถาดเพาะกล้าข้าวนาโยน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 207
     รายละเอียด : นัดลูกค้ามารับมะพร้าวแก้ว ณ โรงพยาบาลรามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 208
     รายละเอียด : นัดลูกค้ามารับมะพร้าวแก้ว ณ โรงพยาบาลรามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 209
     รายละเอียด : บรรจุใส่ถุงเพื่อเตรียมนำส่งให้ลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 210
     รายละเอียด : บรรจุใส่ถุงเพื่อเตรียมนำส่งให้ลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 211
     รายละเอียด : บรรจุใส่กล่องๆละ 4 สี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 212
     รายละเอียด : จับก้อนมะพร้าวแก้วจำนวน 4 สี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 213
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวแก้วเพื่อเตรียมส่งเข้าจำหน่ายในกรุงเทพ จำนวน 400 กล่อง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 214
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวแก้วเพื่อเตรียมส่งเข้าจำหน่ายในกรุงเทพ จำนวน 400 กล่อง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 215
     รายละเอียด : เตรียมมะพร้าวน้ำหอมเพื่อแปรรูปเป็นมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 216
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรช่วยกันบรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่กระสอบแล้วนำส่งสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 217
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรช่วยกันบรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่กระสอบ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 218
     รายละเอียด : บรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่กระสอบ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 219
     รายละเอียด : ลุงเฉลิม เพชรลูก น้ำข้าวมาตากในลานตากข้าว จำนวน 1.5 ตันเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 220
     รายละเอียด : นายอนันต์ บัวงาม สมาชิกกลุ่มฯนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการเพื่อลดความชื้นก่อนนำส่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 221
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.31 ของสมาชิกกลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 222
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 223
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 224
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 225
     รายละเอียด : สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 226
     รายละเอียด : สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 227
     รายละเอียด : สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 228
     รายละเอียด : สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 229
     รายละเอียด : ตัวแทน คสช. พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เกษตรอำเภอบ้านแหลม เกษตรกร ขอใช้สถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นชีแจ้งและข้อร้องเรียนเรื่องราคาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรไม่คุ้มค่าในการลงทุนในการทำนาเนื่องจากราคาผลผลิตตข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 230
     รายละเอียด : ตัวแทน คสช. พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เกษตรอำเภอบ้านแหลม เกษตรกร ขอใช้สถานที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นชีแจ้งและข้อร้องเรียนเรื่องราคาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรไม่คุ้มค่าในการลงทุนในการทำนาเนื่องจากราคาผลผลิตตข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 30  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 231
     รายละเอียด : งานก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์เริ่มฉาบปูนผนังด้านในตัวอาคาร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 232
     รายละเอียด : งานก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์เริ่มฉาบปูนผนังด้านในตัวอาคาร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 233
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรลงแขกกันตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 234
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรลงแขกกันตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 235
     รายละเอียด : ลอก หญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 236
     รายละเอียด : เครื่องเกลี่ยกลับข้าวติดรถจักรยานยนต์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 237
     รายละเอียด : รถเกลี่ยกลับข้าวในลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 238
     รายละเอียด : รถเกลี่ยกลับข้าวในลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 239
     รายละเอียด : รถเกลี่ยกลับข้าวในลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 240
     รายละเอียด : พี่เหมี่ยว(นายลำพึง แรกรุ่น)น้ำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 9 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 241
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 242
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 243
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 244
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 245
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 246
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 247
     รายละเอียด : งานท่อปูนทางเดินรอบอาคารปรับปรุงสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 248
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพูดคุยและรับคาวมเห็นจากกลุ่มเกษตรกรจากสถานณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัจจุบัน....ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีน้ำทำนาในฤดูนาปรังหรือไม่ซึ่งมีผลต่อความต้องการเมล็ดพันธุ์ในตลาด...และนัดตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดพูดคุยทำความเข้าใจและตกลงราคารับซื้อและปริมาณคาวมต้องการเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 249
     รายละเอียด : เตรียมหน่อกล้วยเพื่อทำน้ำหมักเพื่อย่อยสลายต่อซัง(จุลินทรีย์หน่อกล้วย)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 250
     รายละเอียด : เตรียมหน่อกล้วยเพื่อทำน้ำหมักเพื่อย่อยสลายต่อซัง(จุลินทรีย์หน่อกล้วย)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 251
     รายละเอียด : จัดซื้อกากน้ำตาลจากสหกรณ์โคนมเพชรบรีเพื่อเตรียมมาทำหมักชีวภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 252
     รายละเอียด : พี่เหมี่ยว(นายลำพึง แรกรุ่น)น้ำข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 5 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 253
     รายละเอียด : พี่เหมี่ยว(นายลำพึง แรกรุ่น)น้ำข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 5 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 254
     รายละเอียด : พี่เหมี่ยว(นายลำพึง แรกรุ่น)น้ำข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 5 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 255
     รายละเอียด : โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้กับกษตรกร และใช้วิธิฝึกอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่เกษตรกรร้องขอมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โครงการจะแล้วเสร็จและประเมินผลโครงการช่วงประมาณเดือนเมษายน 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 256
     รายละเอียด : ร่วมเป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 257
     รายละเอียด : ร่วมเป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 258
     รายละเอียด : วันที่ 17 กันยายน 2557 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์)ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 259
     รายละเอียด : ลุงวิเชียร เอมโอษฐ์ นำข้าวมาตากที่ลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 2 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 260
     รายละเอียด : ลุงวิเชียร เอมโอษฐ์ นำข้าวมาตากที่ลานตากข้าวของโครงการ จำนวน 2 ตัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 261
     รายละเอียด : ลุงเฉลิม นำข้าวมาตากในลานตากหน้าโครงการ จำนวน 1.5 ตัน เพื่อเก็บข้าวไว้บริโภค
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 262
     รายละเอียด : ชีแจงและทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มใหม่)เรื่องแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 263
     รายละเอียด : ชีแจงกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มใหม่)เรื่องแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 264
     รายละเอียด : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีฝึกกลุ่มเกษตรกรผลิตเชื้อบิววาเรีย(ราขาว)ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 265
     รายละเอียด : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีฝึกกลุ่มเกษตรกรผลิตเชื้อบิววาเรีย(ราขาว)ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 266
     รายละเอียด : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีฝึกกลุ่มเกษตรกรผลิตเชื้อบิววาเรีย(ราขาว)ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 267
     รายละเอียด : เชื่อมเหล็กโครงหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 268
     รายละเอียด : พ่นสีเหล็กโครงหลังคา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 269
     รายละเอียด : ก่อผนังโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 270
     รายละเอียด : ก่อผนังโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 271
     รายละเอียด : ก่อผนังโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 272
     รายละเอียด : ก่อผนังโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 273
     รายละเอียด : เทคอนกรีดพื้นอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 274
     รายละเอียด : เทคอนกรีดพื้นอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 275
     รายละเอียด : ประสานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 276
     รายละเอียด : ประสานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 277
     รายละเอียด : ประสานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 278
     รายละเอียด : ผลผลิตมะพร้าวแก้วช่วงนี้ผลผลิตออกมาไม่พอกับความต้องการของลูกค้า....มะพร้าวเริ่มแก่ไม่ทันใช้เสียแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 279
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 280
     รายละเอียด : ความก้าวหน้าก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์(งานผูกเหล็กพื้นโรงเก็บเมล็ดพันธุ์)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 281
     รายละเอียด : ความก้าวหน้าก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์(งานผูกเหล็กพื้นโรงเก็บเมล็ดพันธุ์)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 282
     รายละเอียด : ความก้าวหน้าก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์(เทคอนชั้นที่ 2)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 283
     รายละเอียด : ความก้าวหน้าก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์(เทคอนชั้นที่ 2)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กันยายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 284
     รายละเอียด : เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์บรรจุกระสอบป่านเพื่อรอปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 285
     รายละเอียด : เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์บรรจุกระสอบป่านเพื่อรอปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 286
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์จากแดดบริเวณลานตากข้าวหน้าโครงการเพื่อลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 287
     รายละเอียด : ขนย้ายผลผลิตออกจากแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 288
     รายละเอียด : เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีพันธุ์กข31(เมล็ดพันธุ์ข้าว)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 289
     รายละเอียด : เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีพันธุ์กข31(เมล็ดพันธุ์ข้าว)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 290
     รายละเอียด : ผอ.ดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และนายระวี รุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก ตรวจเยี่ยมตามสถานีต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 291
     รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านนาบัว อ.บ้านแหลม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 292
     รายละเอียด : ศูนย์ไทยธรรมเพชรบุรี บริการตรวสุขภาพหลอดเลือด หัวใจ และตรวจภูมิต้านทาน บริการฟรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 293
     รายละเอียด : สถานีที่ 8 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 294
     รายละเอียด : สถานีที่ 7 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสาธิตการแปรรูปข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 295
     รายละเอียด : สถานีที่ 6 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 296
     รายละเอียด : สถานีที่ 6 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 297
     รายละเอียด : สถานีที่ 5 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการลดการใช้สารเคมีและใช้เชื้อราไตโครเดอร์ม่าและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ธูริงเจนซิส(เชื้อบีที)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 298
     รายละเอียด : สถานีที่ 4 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีการใช้น้ำหมักและโบกาฉิร่วมกับปุ๋ยเคมี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 299
     รายละเอียด : สถานีที่ 3 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีการใช้รถดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 300
     รายละเอียด : สถานีที่ 2 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีการหยอดใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 301
     รายละเอียด : สถานีที่ 1 เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีการหว่านใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 9 กิโลกรัมต่อไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 302
     รายละเอียด : นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประธาน กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2557 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตามมาตราการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 จำนวนผู้ร่วมงาน 350 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 303
     รายละเอียด : นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 304
     รายละเอียด : นายระวี รุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก พูดคุยกับเกษตรกรเรื่องสถานการณ์ข้าวในอนาคต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 305
     รายละเอียด : จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2557 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตามมาตราการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 จำนวนผู้ร่วมงาน 350 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 306
     รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2557 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2557 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตามมาตราการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 307
     รายละเอียด : งานฐานรากอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 308
     รายละเอียด : งานฐานรากอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 309
     รายละเอียด : งานฐานรากอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 310
     รายละเอียด : เรียนรู้การปลูกแคแดง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 311
     รายละเอียด : เรียนรู้การปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 312
     รายละเอียด : เรียนรู้การปลูกมันสำปะหลัง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 313
     รายละเอียด : เรียนรู้การปลูกแก้วมังกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 314
     รายละเอียด : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามดำรงธรรมเข้าเรียนรู้พืชที่ปลูกในโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 315
     รายละเอียด : ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 316
     รายละเอียด : ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 317
     รายละเอียด : ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 318
     รายละเอียด : ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 319
     รายละเอียด : ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 320
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอายุ 70 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 321
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 322
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งไผ่รอบพื้นที่สระเก็บน้ำและแปลงนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 323
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งไผ่รอบพื้นที่สระเก็บน้ำและแปลงนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 324
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดและฟักทองในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 325
     รายละเอียด : แปรรูปผลผลิต(มะพร้าวแก้ว)ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเข้ามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 326
     รายละเอียด : คณะอาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าเยียมโครงการ และพูดคุยถึงความร่วมมือกันในการขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 327
     รายละเอียด : ดูวีดีทัศน์ วิธีลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมให้กับตนเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 328
     รายละเอียด : วันที่ 2 ก.ค.57 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกร หัวข้อ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 329
     รายละเอียด : ก่อนกลับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 330
     รายละเอียด : รับประทานอาหารกลางวัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 331
     รายละเอียด : รับทำอาหารกลางวันให้แก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 332
     รายละเอียด : บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 333
     รายละเอียด : วันที่ 27 มิถุนายน อบต.ดอนกำยาน จ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานของโครงการ จำนวน 50 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 334
     รายละเอียด : ทำการตรวจนับแมลง ซึ่งผลการตรวจนับแมลงที่เป็นประโยชน์มีมากกว่าแมลงศัตรูข้าว ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงและปลอดภัย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 335
     รายละเอียด : ตรวจเก็บตัวอย่างแมลงในนาข้าวทุก 15 วัน (ปัจจุบันแปลงผลิตเมเล็ดพันธุ์ ข้าวอายุ 45 วัน)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 336
     รายละเอียด : ลงแปลงนาเพื่อเก็บตัวอย่างแมลงในแปลงนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 337
     รายละเอียด : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีอบรมเกษตรกรเรื่องระบบนิเวศน์ในนาข้าว เพื่อตรวจนับแมลงที่มีประโยชน์และแมลงศัตรูข้าว ซึ่งผลการตรวจนับแมลงที่เป็นประโยชน์มีมากกว่าแมลงศัตรูข้าว ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงและปลอดภัย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 338
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานของเอกชนพิกุลพันธุ์ข้าวภายในโรงงานกระบวนการผลิตเมล็ดและแนวคิดในการผลิจของพิกุลพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 339
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานของเอกชนพิกุลพันธุ์ข้าวภายในโรงงานกระบวนการผลิตเมล็ดและแนวคิดในการผลิจของพิกุลพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 340
     รายละเอียด : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องปักดำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 341
     รายละเอียด : 3.ศึกษาดูงานของเอกชน พิกุลพันธุ์ข้าว การปักดำข้าวโดยใช้เครื่องปักดำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 342
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานภายในบริษัท ท.อุดมผล
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 343
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานภายในบริษัท ท.อุดมผล
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 344
     รายละเอียด : รับฟังการบรรยายและให้ข้อคิดในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บนบ้านทรงไทยราคา 12 ล้านบาท
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 345
     รายละเอียด : รับฟังการบรรยายและให้ข้อคิดในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บนบ้านทรงไทยราคา 12 ล้านบาท
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 346
     รายละเอียด : 2.ศึกษาดูงานบริษัท ท.อุดมผล
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 347
     รายละเอียด : สต๊อกสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 348
     รายละเอียด : ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 349
     รายละเอียด : 11.ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 350
     รายละเอียด : 10.ขั้นตอนการคัดขนาดเมล็ดข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 351
     รายละเอียด : 9.ขั้นตอนการนำเอาสิ่งเจือปนออกเช่น ฝุ่นละออง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 352
     รายละเอียด : 8.ขั้นตอนการนำไปกระเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้องงอก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 353
     รายละเอียด : 7.ขั้นตอนการนำไปตากให้แห้ง ความชื้น 14 เปอร์เช็นต์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 354
     รายละเอียด : 6.ขั้นตอนการนึ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 355
     รายละเอียด : 5.ขั้นตอนนำไปนึ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 356
     รายละเอียด : 4.ขั้นตอนการล้างก่อนนำไปนึ่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 357
     รายละเอียด : 3.ขั้นตอนการบ่มให้ข้าวงอก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 358
     รายละเอียด : 2.ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดก่อนแช่ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 359
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวและแปรรูปข้าว ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดูกิจกรรมการแปรรูปข้าวกล้องงอกทุกขั้นตอนการผลิต 1.ขั้นตอนการแช่ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 360
     รายละเอียด : วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นำกลุ่มเกาตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ กลุ่มเกษตรกรที่จะจัดตั้งในปี 2558 กลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี กลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง ดังนี้ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวและแปรรูปข้าว ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 2.บริษัท ท.อุดมผล ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3.พิกุลพันธุ์ข้าว ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 361
     รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นเค็มแดดเดียว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 362
     รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 363
     รายละเอียด : ปลาที่ดักจำได้บางส่วนนำขายสดและบางส่วนนำมาแปลรูปเป็นปลาส้ม ปลาเส้นเค็ม ปลาหวาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 364
     รายละเอียด : ปริมาณปลาที่ดักจับได้ในแต่ละครั้ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 365
     รายละเอียด : ดักจับปลาในร่องสวนขึ้นจำหน่ายและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 366
     รายละเอียด : ดักจับปลาในร่องสวนขึ้นจำหน่ายและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 367
     รายละเอียด : ดักจับปลาในร่องสวนขึ้นจำหน่ายและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มิถุนายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 368
     รายละเอียด : มะพร้าวแก้ว 4 สี จากธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 369
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นขนมมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 370
     รายละเอียด : เตรียมวัตถุดิบในการผลิตขนมมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 371
     รายละเอียด : ให้น้ำแปลงปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในร่องสวนโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 372
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวบนร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 373
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 อายุข้าว 18 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 374
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามค่าวิเคราะห์ดินในอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 6 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในระดับสูงมาก และปริมาณโปรแทสเชียมในระดับสูง จึงไม่ต้องใส่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 375
     รายละเอียด : บรรจุใส่ถุงหมักไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3- 5 วัน เมือเกิดรสเปรี้ยวจึงเก็บในตู้เย็น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 376
     รายละเอียด : ก้างปลาส่วนที่เหลือจากการแร่เนื้อไปทำปลาส้มนำมาทำก้างปลาแดดเดียว ไส้และส่วนหัวนำไปหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงต้นเพื่อใช้ในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 377
     รายละเอียด : ปลานิลส้มแบบที่ 2 ปลานิลส้มทั้งตัว(ไม่แยกก้าง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 378
     รายละเอียด : ปลานิลส้มแบบที่ 1 ปลานิลส้มเนื้อล้วนๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 379
     รายละเอียด : ทดลองแปรรูปปลาน้ำจืด(ปลานิล)เป็นปลาส้มเพื่อมูลค่า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 380
     รายละเอียด : นำรถพรวนดินขนาดเล็กข้ามร่องสวนมาเตรียมดินปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 381
     รายละเอียด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีมอบสะพานขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร แบบยกได้ เพื่อใช้สำหรับนำรถพรวนดินขนาดเล็กข้ามไปทำงานในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 382
     รายละเอียด : ควบคุมระดับน้ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ระดับ 5 เซนติเมตร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 383
     รายละเอียด : ควบคุมระดับน้ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ระดับ 5 เซนติเมตร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 384
     รายละเอียด : ผลผลิตมะพร้าวแก้วผลิตจำหน่ายตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเข้ามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 385
     รายละเอียด : ผลผลิตมะพร้าวแก้วผลิตจำหน่ายตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเข้ามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 386
     รายละเอียด : ผลผลิตมะพร้าวจำหน่ายในพื้นที่เพื่อแปรรูปเป็นกระทิ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 387
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมะพร้าวรอบพื้นที่แปลงนาจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 388
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 12 วัน เริ่มระบายน้ำเข้าแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 389
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 12 วัน เริ่มระบายน้ำเข้าแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 390
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 10 วัน ก่อนทำการระบายน้ำเข้าแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 391
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 10 วัน ก่อนทำการระบายน้ำเข้าแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 392
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 7 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 393
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อายุ 7 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 394
     รายละเอียด : ควบคุมระดับน้ำในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อพ่นสารกำจัดและควบคุมวัชพืชในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 395
     รายละเอียด : หว่านข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าววันที่ 9 พฤษภาคม 2557 (ข้าวอายุ 4 วัน)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 396
     รายละเอียด : คราด ลูบ เทือกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 397
     รายละเอียด : คราด ลูบ เทือกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 398
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤษภาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 399
     รายละเอียด : ถ่ายรูปที่ระลึกหลังจบการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 400
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 401
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 402
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 403
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 404
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 405
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 406
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 407
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 408
     รายละเอียด : การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การทำปลาหวานแดดเดียว ปลาส้ม และปลาเส้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 409
     รายละเอียด : ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 410
     รายละเอียด : วันที่ 29/4/57 นำเกษตรกรเข้ารับการอบรมการแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยความร่วมมือของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยรการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม โครงกการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 411
     รายละเอียด : ไถปรับระดับพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 412
     รายละเอียด : ไถปรับระดับพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 413
     รายละเอียด : ไถปรับระดับพื้นแปลงนาให้รัดับมีความสมำเสมอกันเพื่อให้พื้นที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 414
     รายละเอียด : เกษตรกรนำข้าวมาตากในลานตากข้าวหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 415
     รายละเอียด : เกษตรกรนำข้าวมาตากในลานตากข้าวของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 416
     รายละเอียด : วางท่อเปิด - ปิดน้ำ เข้าออกพื้นที่แปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 417
     รายละเอียด : วางท่อระบายน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 418
     รายละเอียด : ขุกลอกร่องระบายน้ำรอบแปลงนาเพื่อแก้ไขปัญหานาหลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 419
     รายละเอียด : ขุกลอกร่องระบายน้ำรอบแปลงนาเพื่อแก้ไขปัญหานาหลุ่ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 420
     รายละเอียด : จำหน่ายผลผลิตของโครงการในงานเปิดโลกทะเลโคลน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 421
     รายละเอียด : จำหน่ายผักปลอดสารพิษ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 422
     รายละเอียด : จำหน่ายผลผลิตของโครงการในงานเปิดโลกทะเลโคลน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 423
     รายละเอียด : ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  เมษายน  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 424
     รายละเอียด : ตัด สับ ต้น ข้าวโพด จำหน่ายเป็นข้าวโพดหมัก ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 425
     รายละเอียด : แปลงทดสอบข้าวโพดดำเปรียบเทียบกับข้าวโพดลูกผสมของเอกชน(ข้าวโพดดำด้านช้ายมือ)แตกต่างกันอย่างเห็ดได้ชัด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 426
     รายละเอียด : แปลงทดสอบข้าวโพดดำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 427
     รายละเอียด : ข้าวโพดโดยทำลายโดยหนูเนื่องจากรอบพื้นที่เป็นแปลงนาและขณะนี้ในท้องนาเต็มไปด้วยน้ำในแปลงนาทำให่หนูขึ้นมาอยู่บริเวณคันป้องกันน้ำท่วมของโครงการและใช้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งอาหาร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 428
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวโพดออกจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  มีนาคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 429
     รายละเอียด : ลูกค้ามารับขนมมะพร้าวแก้วที่สั่งจองกับโครงการไว้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 430
     รายละเอียด : แปรรูปผลผลิต มะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 431
     รายละเอียด : การเจริญเติบโตของข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 432
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดรุ่นต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 433
     รายละเอียด : แคแดงในแปลงพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 434
     รายละเอียด : ปลูกมะเขือยาว มะเขือเปราะ พริก ลงในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 435
     รายละเอียด : ปลูกถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 436
     รายละเอียด : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ รถไถ่พรวนดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 437
     รายละเอียด : หน่าวงานร่วมโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สำนักงานเกษตรอำเอบ้านแหลม และกลุ่มเกษตรกร รับประทานอาหารร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 438
     รายละเอียด : อาหารกลางวัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 439
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเข้ารับการชีแจงวัตถุประสง ค์ของโครงการศุนย์ข้าวชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 440
     รายละเอียด : วันที่ 3 ก.พ.57 ฝ่ายส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เข้าชีแจงกิจกรรมของศูนย์ข้าวชุมชนและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวิชาการ เพื่อรับฟังความเห็นจากกลุ่มเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 441
     รายละเอียด : เก็บทางมะพร้าว ผลแห้ง และทำความสะอาดรอบพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 442
     รายละเอียด : เก็บทางมะพร้าว ผลแห้ง และทำความสะอาดรอบพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  กุมภาพันธ์  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 443
     รายละเอียด : ติดตามผลในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 444
     รายละเอียด : เข้าดูผลการดำเนินงานโครงการในแปลงต่างๆของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 445
     รายละเอียด : วันที่ 10 มกราคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 446
     รายละเอียด : ขนมมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 447
     รายละเอียด : ทำขนมมะพร้าวแก้วตามรายการที่ลูกค้าสั่งเข้ามา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 448
     รายละเอียด : เตรียมวัตถุดิบผลิตมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 449
     รายละเอียด : สำนักงานเกษตรบ้านแหลมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องการได้รับเลือกส่งเสริมในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 และในโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 (ระยะส่งเสริม)และชีแจงกิจกรรมในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 450
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดโดยเว้นระยะต่อรุ่น 1 สัปดาห์ ทำให้มีผลผลิตออกตลอดปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 451
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 452
     รายละเอียด : เก็ลผลผลิตกระเพราส่งลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 453
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงปลูกพืชผัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 454
     รายละเอียด : จัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 455
     รายละเอียด : มะพร้าวแก้วหลากสีสรร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 456
     รายละเอียด : แปรรูปผลผลิตมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  มกราคม  2557
รายงานความก้าวหน้าที่ 457
     รายละเอียด : วันที่19 ธันวาคม 2556 นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาธุระกิจและสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านลาด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 458
     รายละเอียด : วันที่19 ธันวาคม 2556 นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาธุระกิจและสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านลาด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 459
     รายละเอียด : วันที่19 ธันวาคม 2556 นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาธุระกิจและสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านลาด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 460
     รายละเอียด : รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข.31จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปัง แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 461
     รายละเอียด : รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข.31จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปัง แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 462
     รายละเอียด : เจ้าหน้าส่วนกลางเข้าติดตามการก่อสร้างลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 463
     รายละเอียด : เทคอนกรีตลานตากช่วงสุดท้าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 464
     รายละเอียด : ขัดผิวคอนกรีตลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 465
     รายละเอียด : เทคอนกรีตลานตากข้าวด้านหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 466
     รายละเอียด : ขัดผิวลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 467
     รายละเอียด : ขัดผิวลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 468
     รายละเอียด : เทคอนกรีตลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 469
     รายละเอียด : เทคอนกรีตลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 470
     รายละเอียด : เทคอนกรีตลานตากข้าวด้านหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 471
     รายละเอียด : ตีแบบลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 472
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชีแจ้งเรื่องการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์และแจ้งกำหนดการไปรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 473
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชีแจ้งเรื่องการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์และแจ้งกำหนดการไปรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 474
     รายละเอียด : ฉลากมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 475
     รายละเอียด : ผลผลิตมะพร้าวแก้วเตรียมส่งลูกค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 476
     รายละเอียด : แปรรูปมะพร้าวแก้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 03  ธันวาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 477
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในพื้นที่แปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 478
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในพื้นที่แปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 479
     รายละเอียด : บดอัดดินลานตากให้แน่น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 480
     รายละเอียด : ปรับระดับดินบริเวณลานตาก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 481
     รายละเอียด : ถมดินพื้นที่ทำลานตากข้าวเพื่อให้ได้ระดับถนนหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 482
     รายละเอียด : ถมดินพื้นที่ทำลานตากข้าวเพื่อให้ได้ระดับถนนหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 483
     รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเริ่มเข้าทำการก่อสร้างลานตากข้าวให้โครงการ (ต่อท่อระบายน้ำใต้บริเวณที่จะทำลานตากข้าวให้ได้ระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมลานตากข้าวและใช้ในการเปิดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 484
     รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเริ่มเข้าทำการก่อสร้างลานตากข้าวให้โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 485
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมะพร้าวจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 486
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมะพร้าวจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 487
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ จำนวน 10 ไร่ ทำคันป้องกันและสูบน้ำออกเป็นระยะๆเพื่อควบคุมระดับน้ำในแปลงนา....ผลผลิตแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวยังไม่เสียหาย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 488
     รายละเอียด : น้ำท่วมพื้นที่สระน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 489
     รายละเอียด : น้ำท่วมพื้นที่สระน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 490
     รายละเอียด : น้ำท่วมพื้นที่สระน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 491
     รายละเอียด : พื้นที่สระเก็บน้ำของโครงการจำนวน 10 ไร่ น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีไหลล้นตลิ่งและแนวป้องกันเข้าท่วมพื้นที่แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 492
     รายละเอียด : นำรถเครนมายกปูนใส่ถังเก็บเนื่องจากเป็นปูนถุง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 493
     รายละเอียด : เปิดปากถุงนำปูนเข้าเก็บในถังเก็บ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 494
     รายละเอียด : ติดต่อประสานการจัดเก็บปูนเพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะนายน์ คอนกรีต ประสานการนำรถเครนมานำปูนใส่ถังเก็บ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 495
     รายละเอียด : รับปูนบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ตรานกอินทรีย์ เพื่อมาทำลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 496
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและขอความร่วมมือกันไปลงปูนที่จะมาทำลานตากข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 497
     รายละเอียด : ดูสถานที่ก่อสร้างลานตาก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 498
     รายละเอียด : ประชุมวางแผนการก่อสร้างลานตากข้าว โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 499
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 31 อายุ 84 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 500
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 31 อายุ 84 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 501
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 31 อายุ 84 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  พฤศจิกายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 502
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรท่วมมิดยอดข้าว...ดีนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหมดแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 503
     รายละเอียด : ระดับน้ำรอบนอกโครงการขึ้นมาถึงโคนต้นไผ่เกือบจะท่วมเข้าพื้นที่โครงการ......แต่ช่วงนี้ระดับน้ำลงแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 504
     รายละเอียด : ระบายน้ำออกจากร่องสวนเพื่อควบคุมระดับน้ำในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 505
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องดูแลระดับน้ำในแปลงเพื่อไม่ให้ท่วมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 506
     รายละเอียด : ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2556 ต้องทำการระบายน้ำออกจากแปลงนาเนื่องจากฝนตกมาก ระดับน้ำภายนอกโครงการสูงมากและซึมเข้าแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 507
     รายละเอียด : จดทะเบียนใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 508
     รายละเอียด : จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  ตุลาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 509
     รายละเอียด : ดำนาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 510
     รายละเอียด : ลงมือดำนาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 511
     รายละเอียด : ถอนกล้าพันธุ์ กข. 31 เพื่อสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 512
     รายละเอียด : ทำเทือกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 513
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯรวมกันลงแขกตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว....ผลจากการร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงใจ...และจริงจัง...ทำให้ผลที่ออกมาข้าวผ่านเกณฑ์มาตราคกรมการข้าวไปแล้วกว่า 80 ตัน...พึ่งเริ่มเกี่ยวข้าวไปประมาณ 100 ไร่...เหลืออีก 400 ไร่...ผลการประเมินเบื้องต้นปีนี้เมล็ดพันธุ์น่าจะผ่านเกณฑ์มาตราฐานเกือบทั้งหมด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 514
     รายละเอียด : ลอกหญ้าออกจากแปลงนาในช่วงที่เครื่องจักรเข้าไปไม่ได้เนื่องจากพื้นที่นาหลุม...ต้องใช้แรงงานคนเข้าไปแทน.....เพื่อเตรียมพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีนาดำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 515
     รายละเอียด : บรรจุกล่องพร้อมส่งแม่ค้า.........ที่เข้ามาสั่งจองไว้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 516
     รายละเอียด : เตรียมแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมแก้ว.......ผลผลิตมะพร้าวล้นตลาดต้องทำการแก้ไขโดยการแปรรูป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 517
     รายละเอียด : ระบายน้ำออกจากร่องสวนเนื่องจากฝนตกมากน้ำในแปลงสวนสูงขึ้นมากต้องทำการระบายนอก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 518
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางไปทำกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 519
     รายละเอียด : เรียนรู้การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 520
     รายละเอียด : เรียนรู้ในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 521
     รายละเอียด : วันที่ 6 กันยายน 2556 คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานโครงการ จำนวน 100 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 522
     รายละเอียด : เรียนรู้เรื่องมะพร้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 523
     รายละเอียด : เรียนรู้แปลงตกกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 524
     รายละเอียด : เรียนรู้พันธุ์ไม้ริมรั้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 525
     รายละเอียด : เรียนรู้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 526
     รายละเอียด : เรียนรู้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 527
     รายละเอียด : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษาเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 528
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนและข้าววัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 529
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนและข้าววัชพืช
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 530
     รายละเอียด : ปีนี้ข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยมาก....คุณภาพดี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 531
     รายละเอียด : ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้างแปลงมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บนคันนา.....
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 532
     รายละเอียด : เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกันตรวจตัดพันธุ์ปนและข้าววัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 533
     รายละเอียด : ตรวจนับจำนวนข้าวแดง...เกณฑ์มาตราฐานเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์จำหน่าย เมล็ดพันธุ์ 500 กรัม มีข้าวแดงปนได้ไม่เกิน 10 เมล็ด.....ซึ่งการตรวจครั้งนี้แปลงที่ 1 ผลตรวจข้าวแดงได้ 4 เมล็ด ผ่านเกณฑ์ แปลงที่ 2 ผลตรวจข้าวแดงได้ 1 เมล็ด ผ่านเกณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 534
     รายละเอียด : เกษตรกรนำข้าวมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น(ข้าวแดง)ก่อนที่ส่งตรวจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว...ผลปรากฎว่าข้าวของเกษตรกร(นายธวัช คงแคล้ว)ผ่านเกณฑ์ข้าวแดงทั้ง 2 แปลง แปลงที่ 1 ผลตรวจข้าวแดงได้ 4 เมล็ด ผ่านเกณฑ์ แปลงที่ 2 ผลตรวจข้าวแดงได้ 1 เมล็ด ผ่านเกณฑ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 535
     รายละเอียด : ฝ่ายจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯรวมกันตกลงราคาผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 536
     รายละเอียด : เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกเก็บตัดพันธุ์ปนและข้าวแดงในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 537
     รายละเอียด : ผู้เข้าศึกษาดูงานสนับสนุนผลผลิตของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 538
     รายละเอียด : บรรยายแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 539
     รายละเอียด : ศูนย์ป้องกันและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเข้าศึกษาดูงานโครงการฯจำนวน 15 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กันยายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 540
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเข้าตรวจดูแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และตกลงจะรับซื้อข้าวที่ผ่านมาตราฐานเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจากกลุ่มเกษตรกร....
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 541
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเข้าตรวจดูแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และตกลงจะรับซื้อข้าวที่ผ่านมาตราฐานเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจากกลุ่มเกษตรกร....
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 542
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเข้าตรวจดูแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และตกลงจะรับซื้อข้าวที่ผ่านมาตราฐานเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจากกลุ่มเกษตรกร....
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 543
     รายละเอียด : ถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 544
     รายละเอียด : สนับสนุนสินค้าของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 545
     รายละเอียด : สนับสนุนสินค้าของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 546
     รายละเอียด : สินค้าโครงการนจำหน่ายแก่ผู้ศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 547
     รายละเอียด : สินค้าโครงการนจำหน่ายแก่ผู้ศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 548
     รายละเอียด : รับฟังการบรรยายสรุป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 549
     รายละเอียด : วันที่ 27 ส.ค.56 อบต.ลานตากฟ้า จ.นครปฐม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 50 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 550
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 551
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 552
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 553
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 554
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 555
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันลงแขกตัดพันธุ์ปน และข้าวแดง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 556
     รายละเอียด : ชลประทานประชุมกลุ่มผู่ใช้น้ำ อ.บ้านแหลม เรื่องการเปิด-ปิดน้ำ ในการทำนา เพื่อให้สอดคล้องกับการรับจำนำข้าวของภาครัฐ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 557
     รายละเอียด : ชลประทานประชุมกลุ่มผู่ใช้น้ำ อ.บ้านแหลม เรื่องการเปิด-ปิดน้ำ ในการทำนา เพื่อให้สอดคล้องกับการรับจำนำข้าวของภาครัฐ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 558
     รายละเอียด : ตกกล้าข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 1 ถัง เพื่อเป็นพันธุ์ปักดำในพื้นที่ 2.5 ไร่ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 26  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 559
     รายละเอียด : วันที่ 19 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนวัดวังศาลา จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการ จำนวน 20 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 560
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการเพื่อเก็บข้อมูลทำรายงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 561
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการเพื่อเก็บข้อมูลทำรายงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 562
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการเพื่อเก็บข้อมูลทำรายงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 563
     รายละเอียด : ทำเทือกตกกล้าเพื่อทำนาดำในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 564
     รายละเอียด : มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อหาข้อสรุป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 565
     รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประชุมกลุ่มเพื่อร่างระเบียบ ข้อตกลงกลุ่ม เพื่อนำไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 566
     รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประชุมกลุ่มเพื่อร่างระเบียบ ข้อตกลงกลุ่ม เพื่อนำไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 567
     รายละเอียด : ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 568
     รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เจ้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่โครงการ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประชุมกลุ่มเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มในระยะต่อไป...วันนี้สิ่งที่ได้กลับมาคือเกษตรกรตกลงร่วมกันในการลงแขกกันกำจัดพันธุ์ปนและข้าวแดง...เป็นสิ่งที่ดีที่กำลังเกิดขึ้น...เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพมากขึ้น...และตกลงกันที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายกันเองทุกขั้นตอน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 569
     รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าส่วนกลาง เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเพื่อความร่วมมือกันขยายผลการเรียนรู้สู่โรงเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 570
     รายละเอียด : เดินระบบปะปาภายในโครงการและขณะนี้สามารถใช้น้ำปะปาได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 571
     รายละเอียด : เดินระบบปะปาภายในโครงการและขณะนี้สามารถใช้น้ำปะปาได้แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 572
     รายละเอียด : ผู้รับเหมาวางระบบปะปาเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 573
     รายละเอียด : ก่อนกลับถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 574
     รายละเอียด : คณะครูมอบของที่ระลึกให้กับโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 575
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 576
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 577
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 578
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 579
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 580
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานตามแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 581
     รายละเอียด : คณะครูสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 582
     รายละเอียด : รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนิงงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 583
     รายละเอียด : วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนคลองบางโพธิ์ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการ จำนวน 21 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  สิงหาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 584
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ...คุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคาดว่าดีกว่าข้าวนาปรังแน่นอน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 585
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 586
     รายละเอียด : เตรียมเยี่ยมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ...
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 587
     รายละเอียด : แล้วนำผักบุ้งมาปลูกในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 588
     รายละเอียด : คุณป้าแกะ ให้พันธุ์ผักบุ้งมา 1 คันรถ พร้อมทั้งช่วยทุกขั้นตอน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 589
     รายละเอียด : ขอพันธุ์ผักบุ้งน้ำ(ยอดสีขาว)จากคุณป้าแกะ เพื่อมาทำพันธุ์ในแปลงสวนเพื่อปลูกให้เกิดรายได้ต่อวันเข้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 590
     รายละเอียด : นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เข้าดูงานโครงการ และพูดคุยเรื่องการจัดทำแปลงขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู้โรงเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 591
     รายละเอียด : ก่อนกลับคณะดูงานได้กล่าวขอบคุณและมอบของฝากให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 592
     รายละเอียด : ก่อนกลับคณะดูงานได้กล่าวขอบคุณและมอบของฝากให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 593
     รายละเอียด : คณะดูงานได้ช่วยซื้อสินค้าของโครงการฯที่วางจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เข้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 594
     รายละเอียด : คณะดูงานได้ช่วยซื้อสินค้าของโครงการฯที่วางจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เข้าโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 595
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่พาคณะไปดูงานตามพื้นที่ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 596
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่พาคณะไปดูงานตามพื้นที่ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 597
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่พาคณะไปดูงานตามพื้นที่ของโครงการฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 598
     รายละเอียด : คณะดูงานตั้งใจฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 599
     รายละเอียด : วันที่ 14 กรกฏาคม 2556 คณะดูงานจากกรมการปกครองอำเภอเมือง จ.สิงห์บุรีโดยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 600
     รายละเอียด : วันที่ 14 กรกฏาคม 2556 คณะดูงานจากกรมการปกครองอำเภอเมือง จ.สิงห์บุรีโดยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 601
     รายละเอียด : ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ อ.บ้านแหลม เข้าดูงานโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ส่งเสริมชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 602
     รายละเอียด : ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ อ.บ้านแหลม เข้าดูงานโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ส่งเสริมชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 603
     รายละเอียด : ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ อ.บ้านแหลม เข้าดูงานโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ส่งเสริมชุมชน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 604
     รายละเอียด : ต้นทุนการผลิตน้ำยาล้างจาน 1 ชุด เท่ากับ 150 บาท กำไร 100 บาท/ชุด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 605
     รายละเอียด : ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไว้จำหน่ายแก่ลูกจ้างโครงการและเกษตรกรในพื้นที่โดยใส่ขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ปนะโยชน์ใหม่ทำให้ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 606
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตหน่อไม้จำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 607
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตแก้วมังกรจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 608
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 609
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 610
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวโดยแบ่งปลูกเป็นรุ่นๆเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 611
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงปลูกข้าวโพดโดยใช้รถพรวนดินขนาดเล็ก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 612
     รายละเอียด : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 613
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการกองพันล่าง (ร.11 พัน.3 รอ.) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 614
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการกองพันล่าง (ร.11 พัน.3 รอ.) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 615
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านปันยา ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรและสินค้าของโครงการหลวงในตัวจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 616
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านปันยา ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรและสินค้าของโครงการหลวงในตัวจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 617
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านถ่ายเอกสารในตัวจังหวัด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการถ่ายเอกสารค่อนข้างมาก เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 618
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ ร้านถ่ายเอกสารในตัวจังหวัด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการถ่ายเอกสารค่อนข้างมาก เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 619
     รายละเอียด : นำต้นข้าวโพดที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนำมาเข้าเครื่องตัดสับ เพื่อนำไปจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 620
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 621
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 622
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)สาขาเพชรบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 623
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)สาขาเพชรบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 624
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ สหการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 625
     รายละเอียด : นำผลิตภัณฑ์ สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้ง สบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด สบู่เหลวสูตรน้ำมันดอกทานตะวันสด ของโครงการโรงงานสัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจรไปฝากวางจำหน่าย ณ สหการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 626
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อล่อข้าววัชพืชและข้าวรื้อในแปลงเพื่อลดจำนวนพันธุ์ปนในแปลงเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 627
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อล่อข้าววัชพืชและข้าวรื้อในแปลงเพื่อลดจำนวนพันธุ์ปนในแปลงเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  กรกฎาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 628
     รายละเอียด : คณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบโต๊ะประชุม ขนาด 60*180 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ให้โครงการฯเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและในภาระกิจของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 629
     รายละเอียด : คณะดูงานมอบของที่ระลึก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 630
     รายละเอียด : ผู้สนใจซื้อสินค้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 631
     รายละเอียด : สินค้าที่เตรียมไว้จำหน่ายแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 632
     รายละเอียด : สินค้าที่เตรียมไว้จำหน่ายแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 633
     รายละเอียด : สินค้าที่เตรียมไว้จำหน่ายแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 634
     รายละเอียด : พอฝนจางลงก็ลงจากรถ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 635
     รายละเอียด : เป็นครั้งแรกที่ต้องขึ้นบรรยายบนรถโดยสารเนื่องจากสายฝน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 636
     รายละเอียด : คณะศึกษาดูงานเดินทางมาพร้อมกับสายฝนที่เย็นฉ่ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 637
     รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2556 รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 250 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 638
     รายละเอียด : ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 639
     รายละเอียด : ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 640
     รายละเอียด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีนำหม้อแปลงของโครงการที่นำไปตรวจเช็ค(ไฟไหม้หม้อแปลง เกิดจากหนูเข้าไปทำลายสายแรงต่ำในท่อพีวีซี ทำให้ไฟฟ้าซ็อตเกิดการลุกไหม้ใต้หม้อแปลง)มาติดตั้งให้โครงการและถอดหม้อแปลงของการไฟฟ้ากลับไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 641
     รายละเอียด : บรรจุน้ำสกัดชีวภาพใส่แกลลอน 1 ลิตรเพื่อจำหน่ายแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 642
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตถั่วฝักยาวจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 643
     รายละเอียด : เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสีที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 644
     รายละเอียด : เกษตรกรเข้ามาซื้อผลผลิตของโครงการไปจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มิถุนายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 645
     รายละเอียด : เจ้าหน้าทีของโครงการช่วยกันกำจัดวัชพืชแปลงข้าวโพดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 646
     รายละเอียด : เจ้าหน้าทีของโครงการช่วยกันกำจัดวัชพืชแปลงข้าวโพดค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 647
     รายละเอียด : เตรียมไถแปลงนาเพื่อล่อข้าววัชพืชค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 648
     รายละเอียด : เตรียมไถแปลงนาเพื่อล่อข้าววัชพืชค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 649
     รายละเอียด : จำหน่ายผลผลิตของโครงการแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 650
     รายละเอียด : จำหน่ายผลผลิตของโครงการแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 651
     รายละเอียด : จำหน่ายผลผลิตของโครงการแก่คณะศึกษาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 652
     รายละเอียด : วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 120 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 653
     รายละเอียด : วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 120 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 654
     รายละเอียด : วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 655
     รายละเอียด : นำผลิตภัณท์สบู่กลีเซอรีนสูตรน้ำมันปาล์มสดผสมสารสกัดใบปาล์ม และสบู่เหลวสูตรน้ำมันปาล์มสด ของโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ไปจำหน่ายในงานเปิดโลกทะเลโคลน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 656
     รายละเอียด : นำผลผลิตของโครงการไปจำหน่ายในงานเปิดโลกทะเลโคลน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 657
     รายละเอียด : จัดนิทรรศการงานเปิดโลกทะเลโคลนครั้งที่ 4/2556 ณ เทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 658
     รายละเอียด : คัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชผักได้แก่ แคแดง บวบหอม ฝักทอง อัญชัน น้ำเต้า บรรจุซอง เพื่อนำไปจำหน่ายในงานเปิดโลกทะเลโคลน ของ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 659
     รายละเอียด : ฝึกตรวจหาข้าวปนในตัวอย่างข้าวที่ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 660
     รายละเอียด : ฝึกตรวจหาข้าวปนในตัวอย่างข้าวที่ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 661
     รายละเอียด : ฝึกตรวจหาข้าวปนในตัวอย่างข้าวที่ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 662
     รายละเอียด : ฝึกทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 663
     รายละเอียด : อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 7/56 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 664
     รายละเอียด : แปลงปลูกถั่วฝักยาว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 665
     รายละเอียด : แปลงผัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 666
     รายละเอียด : เก็บเมล็ดพันธุ์อัญชันเพื่อทำเมล็ดพันธุ์จำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 667
     รายละเอียด : เมล็ดพันธุ์บวบหอม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 668
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บวบหอม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 669
     รายละเอียด : ภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 670
     รายละเอียด : และลงภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 671
     รายละเอียด : วันที่ 3 พ.ค.56 เข้ารับฟังบรรยายจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดข้าวบ้านไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กลุ่มดีเด่นระดับประเทศ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 672
     รายละเอียด : วันที่ 2 - 3 พ.ค.56 นำกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยความรวมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 หุบกระพง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 673
     รายละเอียด : วันนี้มาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 จำนวน 5.5 ตัน ให้แก่เกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 674
     รายละเอียด : รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 675
     รายละเอียด : วันที่ 1 พ.ค.56 ประสานการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์ขยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 676
     รายละเอียด : ตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 677
     รายละเอียด : ภาคบ่ายลงปฏิบัติการตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 678
     รายละเอียด : ภาคบ่ายลงปฏิบัติการตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 679
     รายละเอียด : ภาคเช้าทฤษฏีเกี่ยวกับการกำจัดพันธุ์ปนและมาตราฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 680
     รายละเอียด : อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 6/56 วันที่ 23 เมษายน 2556
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  พฤษภาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 681
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในแปลงสวน และนำหญ้า จอก แหน มาคลุมหน้าดินในแปลงสวนเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 682
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 683
     รายละเอียด : ปลูกข้าวโพดให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 684
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ ช่วยกันปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวสีขาว-ม่วงค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 685
     รายละเอียด : ถั่วฝักยาวเจริญเติบโตแตกยอดพันกิ่งไม้เขียวชอุ่มค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 686
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ช่วยกันแปรรูปต้นข้าวโพดเพื่อ จำหน่ายให้กับเกตรกรผู้เลี่้ยงโค กระบือ ได้อีกนะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 687
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ช่วยกันแปรรูปต้นข้าวโพดเพื่อ จำหน่ายให้กับเกตรกรผู้เลี่้ยงโค กระบือ ได้อีกนะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 688
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ช่วยกันแปรรูปต้นข้าวโพดเพื่อ จำหน่ายให้กับเกตรกรผู้เลี่้ยงโค กระบือ ได้อีกนะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 689
     รายละเอียด : ข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวสีม่วง,สีม่วง-ขาวออกผลผลิต เก็บจำหน่ายท้องตลาดและชาวบ้านใกล้จะหมดแล้วนะค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 690
     รายละเอียด : ก่อนกลับได้มอบของเป็นที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 691
     รายละเอียด : ก่อนกลับได้มอบของเป็นที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 692
     รายละเอียด : บรรยายให้ความรู้กับสมาชิก อบต.ถ้ำวัวแดง และพาเดินชมแปลงผัก-แปลงสวน ของโครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 693
     รายละเอียด : บรรยายให้ความรู้กับสมาชิก อบต.ถ้ำวัวแดง และพาเดินชมแปลงผัก-แปลงสวน ของโครงการ ฯ ค่ะ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 694
     รายละเอียด : ต้อนรับคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวน 55คน เข้ามาดูงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 695
     รายละเอียด : ช่วงบ่าย กลุ่มเกษตรได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมการวิเคราะห์คุณภาพข้าว โดยวิทยากรจากศูนย์แมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 696
     รายละเอียด : ช่วงบ่าย กลุ่มเกษตรได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมการวิเคราะห์คุณภาพข้าว โดยวิทยากรจากศูนย์แมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 697
     รายละเอียด : ช่วงบ่าย กลุ่มเกษตรได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมการวิเคราะห์คุณภาพข้าว โดยวิทยากรจากศูนย์แมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 698
     รายละเอียด : กำนันคนองได้นำพันธุ์ข้าวและปุ๋ยมาฝากเกษตรกรเพื่อนำมาทดลองปลูกในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 699
     รายละเอียด : กำนันคนองได้บรรยายและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำนา ซึ่งได้ประสบความสำเร็จให้กับกลุ่มเกษตรกรฟัง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 700
     รายละเอียด : กำนันคนองได้บรรยายและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำนา ซึ่งได้ประสบความสำเร็จให้กับกลุ่มเกษตรกรฟัง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 701
     รายละเอียด : เกษตรอำเภอและกำนันคนอง ได้แนะนำตัวและพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นกันเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 702
     รายละเอียด : เกษตรอำเภอและกำนันคนอง ได้แนะนำตัวและพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นกันเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 703
     รายละเอียด : ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญ เกษตรอำเภอและกำนัน คนอง เอมถมยา วิทยากรมาจากจังหวัดลพบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 704
     รายละเอียด : ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญ เกษตรอำเภอและกำนัน คนอง เอมถมยา วิทยากรมาจากจังหวัดลพบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 705
     รายละเอียด : วันที่ 3 เมษายน 2556 อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่5/56 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 คน โดยความร่วมมือของโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  เมษายน  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 706
     รายละเอียด : เตรียมแปลงปลูกผักบุ้ง ให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 707
     รายละเอียด : เตรียมแปลงปลูกผักบุ้ง ให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 708
     รายละเอียด : ทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า(ราเขียว)ป้องกันกำจัดเชื้อรา ไว้ใช้ในโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 28  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 709
     รายละเอียด : ข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวสีม่วง,สีม่วง-ขาว กำลังออกผลผลิตจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 710
     รายละเอียด : ข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวสีม่วง,สีม่วง-ขาว กำลังออกผลผลิตจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 711
     รายละเอียด : ภาคบ่ายเจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินเพชรบุรีเข้าบรรยายความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำสกัดชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 712
     รายละเอียด : กลับมาสรุปบทเรียนในการกำจัดพันธุ์ปนในระยะต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 713
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 714
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 715
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 716
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 717
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 718
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 719
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 720
     รายละเอียด : ทำความสะอาดรถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวก่อนลงมือเก็บผลผลิตในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 721
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 722
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 723
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 724
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 725
     รายละเอียด : การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 726
     รายละเอียด : การสำรวจระบบนิเวศน์ในนาข้าว การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 727
     รายละเอียด : วันที่ 19 มีนาคม 2556 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 4/2556 ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 728
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯเก็บผลผลิตนำไปลดความชื้นและส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 729
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปลดความชื้ืนและส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 730
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเข้าดูแปลงเมล็ดพันธุ์และตกลงราคากับกลุ่มเกษตรกรและตกลงซื้อข้าวของกลุ่มเกษตรกรก่อนในช่วงที่โครงการกำลังดำเนินการก่อสร้างลานตากข้าวและโรงคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 731
     รายละเอียด : แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมผลิตเมล็ดข้าวเริ่มสุกแก่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 13  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 732
     รายละเอียด : ภาคบ่ายกลับมาเรียนฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าวโดยวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จากการประสานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 733
     รายละเอียด : เรียนรู้การกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 734
     รายละเอียด : เรียนรู้การกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 735
     รายละเอียด : เรียนรู้การกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 736
     รายละเอียด : เรียนรู้การกำจัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 737
     รายละเอียด : บรรยายวิชาการก่อนลงฝึกภาคปฏิบัติ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 738
     รายละเอียด : วันที่ 4 มีนาคม อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3 ปี 2556 วันนี้เรียนเรื่อง การสำรวจระบบนิเวศน์ในนาข้าว การฝึกภาคปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปนในนาข้าวระยะออกรวง - น้ำนม การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 06  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 739
     รายละเอียด : ปล่อยแตนเบียนบราคอน ครั้งที่ 2 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 740
     รายละเอียด : ปล่อยแตนเบียนบราคอน ครั้งที่ 2 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 741
     รายละเอียด : ฝึกภาคปฏิบัติการดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 742
     รายละเอียด : ฝึกภาคปฏิบัติการดำนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 743
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ช่วยกันฝึกภาคปฏิบัติ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 744
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเรียนรู้วิธีการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันกำจัดโรคพืช จำนวน 30 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  มีนาคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 745
     รายละเอียด : ก่อนกลับมอบของที่ระลึกให้กับโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 746
     รายละเอียด : ฐานเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 747
     รายละเอียด : ถ่ายรูปหมู่ตามฐานกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 748
     รายละเอียด : ถ่ายรูปหมู่ตามฐานกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 749
     รายละเอียด : เรียนรู้ตามฐานที่ทางอาจาย์ตั้งไว้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 750
     รายละเอียด : เข้าสู่ฐานกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 751
     รายละเอียด : เข้าสู่ฐานกิจกรรม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 752
     รายละเอียด : เดินทางไปเข้าฐานต่างในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 753
     รายละเอียด : บรรยายรอบ 2
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 754
     รายละเอียด : บรรยายภาระกิจของโครงการแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 755
     รายละเอียด : วันที่ 21 ก.พ.56 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จำนวน 211 คน เข้าศึดษาดูงานของโครงการและทำกิจกรรมค่ายอัคดาอีย์ (ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออิสลาม)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 756
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่เกษตรกรกำลังตัดพันธุ์ปนในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 757
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่เกษตรกรกำลังตัดพันธุ์ปนในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 758
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 759
     รายละเอียด : แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระยะต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 22  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 760
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 761
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 762
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 763
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 764
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 765
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 766
     รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 767
     รายละเอียด : ตรวจเจอพันธุ์ปนก็แนะนำให้เกษตรกรกำจัดออกจากแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 768
     รายละเอียด : ร่วมกับเกษตรอำเภอบ้านแหลมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวและตรวจแปลงข้าวในระยะต่างๆของเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 769
     รายละเอียด : คุณประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักษขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมเชื้อราในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 770
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมเชื้อราในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 771
     รายละเอียด : เจ้าหน้าทีเกษตรอำเภอบ้านแหลมและกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันทำการทดลองหาความแตกต่างการสะสมของสารเคมีที่อยู่ในดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 772
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรช่วยกันแยกดินเป็น 2 ชนิดและบดให้ละเอียดเพื่อนำไปทดลองหาความแตกต่างของดินทีมี สารเคมีสะสมอยู่ในดินแต่ละชนิด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 773
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจการเรียนรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยสั่งตัด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 774
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบ้านแหลมได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 775
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรได้ช่วยกันวิเคราะห์ระบบนิเวศ วัชพืชและพันธุ์ปนในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 776
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรได้ร่วมทำกิจกรรมการกำจัดพันธุ์ปนในนาข้าวระยะกล้า - แตกกอ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 777
     รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง, เจ้าหน้าที่ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี,เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี,เกษตรอำเภอบ้านแหลมพรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงแปลงนาเพื่อสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 778
     รายละเอียด : กลุ่มเกษตรกรช่วยกันโยนกล้าข้าวจนแล้วเสร็จ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 779
     รายละเอียด : ภาคปฏิบัตินำกล้าข้าวในโยนในแปลงเรียนรู้ของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 780
     รายละเอียด : อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 781
     รายละเอียด : ทำล่วงเวลาเนื่องจาดถอดกล้าออกจากถาดไม่แล้วเสร็จ.....พรุ่งนี้เช้าจะโยนกล้าแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 782
     รายละเอียด : ถอดกล้าออกจากถาดเพาะกล้าเพื่อเตรียมโยนกล้าในวันถัดไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  กุมภาพันธ์  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 783
     รายละเอียด : เจ้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี นำแตนเบียนบราคอนมาปล่อยในพื้นที่โครงการเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 784
     รายละเอียด : ลากร่องระบายน้ำในแปลงนาเพื่อเตรียมโยนกล้าข้าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 785
     รายละเอียด : รถติดหล่มต้องช่วยกันนำขึ้นมาและใช้คนทำเทือกในช่วงที่รถลงไม่ได้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 786
     รายละเอียด : ทำเทือกในช่างที่รถลงไม่ได้เนื่องจากนาหล่ม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 787
     รายละเอียด : ถามถามเกี่ยวกับแปลงปลูกแก้วมังกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 788
     รายละเอียด : ศึกษาดูงานในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 789
     รายละเอียด : ขอข้อมูลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 790
     รายละเอียด : นักศึกษามหาวิทยาลันราชภัฏเพชรบุรี เอกปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 791
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดรุ่นที่ 2 จำนวน 7 แปลง ให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 31  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 792
     รายละเอียด : ตอบ ข้อซักถามผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะกล้าข้าวโยน ต้นทุนการผลิต และประโยชน์เกี่ยวกับการโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 793
     รายละเอียด : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่น ได้เข้าชมและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าข้าวโยน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 794
     รายละเอียด : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่น ได้เข้าชมและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าข้าวโยน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 795
     รายละเอียด : ซุ้มปลูกผักไม้เลื้อยกำลังเจริญเติบโต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 796
     รายละเอียด : แปลงเพาะกล้าข้าวโยนอายุ 12 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 797
     รายละเอียด : คราดลูบเทือกเตรียมดินแปลงนาข้าวเพื่อสาธิตการผลิตเลม็ดพันธุ์โดยวิธีโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 798
     รายละเอียด : ปลูกกระเพราในแปลงพืชพัก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 799
     รายละเอียด : แปลงเพาะกล้าข้าวให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 800
     รายละเอียด : แปลงเพาะกล้าข้าวให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 23  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 801
     รายละเอียด : นำดินใส่ถาดและนำเมล็ดหยอดใส่หลุมและกลบดินต่อด้วยคลุมด้วยแสลนและให้น้ำโดยระบบมินิสปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 802
     รายละเอียด : เตรียมถาดเพาะกล้าข้าวจำนวน 1,000 ถาด เพื่อสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีการโยนกล้าข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 803
     รายละเอียด : เตรียมถาดเพาะกล้าข้าวจำนวน 1,000 ถาด เพื่อสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีการโยนกล้าข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 804
     รายละเอียด : เตรียมพื้นที่วางถาดเพาะกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 805
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเตรียมไว้สำหรับการโยนกล้าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 806
     รายละเอียด : ซุ้มพืชผักไม้เลื้อยหน้าสำนักงาน(บวบหอม น้้ำเต้า มะระ แตงกวา เสาวรส)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 807
     รายละเอียด : แปลงปลูกพืชผัก(คะน้า กวางตุ้ง ฝักทอง)ให้น้ำโดยระบบมินิปริงเกอร์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 808
     รายละเอียด : ถอนกำจัดวัชพืชในแปลงพืชผักหน้าอาาครสำนักงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 14  มกราคม  2556
รายงานความก้าวหน้าที่ 809
     รายละเอียด : นักเรียนทดลองดำนา.........ตอนลงไปเนื้อตัวสะอาดครับ........ตอนขึ้นมาเหมือนชาวนาเลยครับ.....ต้องไปชำระทำความสะอาดร่างกายหลายคน....เกิดการเรียนรู้จริงจากแปลง...และคุณครูได้นำกล้าไปปักดำที่โรงเรียนเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในระยะต่างๆให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 810
     รายละเอียด : นักเรียนอนุบาล 2 และคุณครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีโดยใช้แปลงเกษตรกรเป็นแปลงเรียนรู้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 811
     รายละเอียด : แปลงนาเกษตรกรผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวในระยะต้นกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 812
     รายละเอียด : แปลงนาของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เริ่มทยอยกันปลูกข้าวเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการผลผลิตข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 813
     รายละเอียด : ไถดะ ไถแปร ไถชักร่อง แปลงพีชผักและแปลงพืชไร่หลังจากใส่แกลบดิบเพื่อปรับปรุงบำรุงดินด้านกายภาพ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 814
     รายละเอียด : เปลี่ยนป้ายขนุนทรงปลูกและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 815
     รายละเอียด : ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 25  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 816
     รายละเอียด : ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 817
     รายละเอียด : และเกษตรกรทดลองโยนกล้าจริง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 818
     รายละเอียด : เรียนรู้ในแปลงที่โยนกล้าแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 819
     รายละเอียด : เรียนรู้ในแปลงเพาะกล้า
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 820
     รายละเอียด : วิทยากรสาธิตให้ดูทุกขั้นตอน เกษตรกรทดลองปฎิบัติ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 821
     รายละเอียด : วันที่ 8 ธ.ค.55 ร่วมกับศูนย์เมล้ดพันธุ์ข้าวราชบุรีนำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปศึกษาดูงานการโยนกล้าข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 822
     รายละเอียด : ก่อนกลับ ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมถ่ายรูปด้านหน้าโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และกลุ่มเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 823
     รายละเอียด : วันที่ 4 ธ.ค.55 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ (พูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นกันเอง พร้อมให้โอวาท แนวคิด ในการทำงาน กับเจ้าที่โครงการและเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 824
     รายละเอียด : วันที่ 4 ธ.ค.55 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 825
     รายละเอียด : แปลงนี้เป็นสมุนไพรเครื่องแกง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 826
     รายละเอียด : มีการนำหิน ตอไม้แห้ง มาประดับตกแต่ง ให้เกิดความสวยงามมากขึ้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 827
     รายละเอียด : มีการนำหิน ตอไม้แห้ง มาประดับตกแต่ง ให้เกิดความสวยงามมากขึ้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 828
     รายละเอียด : ซุ้มจัดทำหลายรูปแบบมี่แบบทรงโดม ทรงสามเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม แบบโค้ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 829
     รายละเอียด : จัดทำซุ้มปลูกพืชผักไม้เลื้อยและพืชผักสมุนไพรเครื่องแกงด้านหน้าโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 830
     รายละเอียด : วันที่ 1 ธ.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 282 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 11  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 831
     รายละเอียด : วันที่ 1 ธ.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 282 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 832
     รายละเอียด : วันที่ 1 ธ.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 282 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  ธันวาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 833
     รายละเอียด : ทำพิธีการคืนอายุแก่ผู้เรียน.....เนื่องจากในครั้งแรกได้ทำพิธีลดอายุผู้เรียนเพื่อสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 834
     รายละเอียด : วันที่ 26 พ.ย.55 อบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 12 สรุปบทเรียนทั้งหมดที่เรียนมา และรายงานผลการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรที่รวมโครงการและวางแผนการเรียนในปีต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 835
     รายละเอียด : จับพิกัดแปลงของลุงสมพงษ์ เอิบอิ่ม นายสมพล เกล้านภาพร วันนี้ได้ทั้งหมด 8 แปลง ยังเหลืออีก 2 แปลง เนื่องต้องทำการเดินรอบแปลงเนื้อที่ 100 กว่าไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 836
     รายละเอียด : จับพิกัดแปลงของนายเสถียร เเพิ่มชัย นายศักดาพัทธ์ เปี่ยมสมบูรณ์ นายครรชิต เปี่ยมสมบูรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 837
     รายละเอียด : จับพิกัดแปลงของน้าทอง (นายทองพูน บัวประดิษฐ์)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 838
     รายละเอียด : เริ่มจับพิกัดแปลงของลุงมินที่ติดกับสำนักงานโครงการเป็นอันดับแรก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 839
     รายละเอียด : วันที่ 23 พ.ย.55 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวครั้งที่ 11 วันนี้ทำการจับพิกัดแปลงเพื่อหาเนื้อที่ที่ปลูกข้าวจริงเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงคาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยเกษตรอำเภอบ้านแหลม และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 27  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 840
     รายละเอียด : สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวทยอยกันมารับเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 841
     รายละเอียด : นำเมล็ดพันธุ์ที่จัดซื้อมาลงที่โครงการเพื่อส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 842
     รายละเอียด : วันที่ 19 พ.ย.55ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวประสานการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปรังจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จำนวน 3,950 กิโลกรัม (พันธุ์ กข 31)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 19  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 843
     รายละเอียด : เกษตรกรซักถาม....ทำความเข้าใจในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน....กับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเอง.....และหลังจากเจ้าหน้ากลับกลุ่มเกษตรกรทำการคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ กรรมการ เพื่อเตรียมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน.....และร่างระเบียบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว....ในหมวดต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 844
     รายละเอียด : วันที่ 15 พ.ย.55อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 10 วันนี้เกษตรอำเภอบ้านแแหลมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลมเข้าชีแจ้งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว....จากสมาชิกเดิม 10 ราย เพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 25 ราย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 845
     รายละเอียด : ตัดแตง่ไม้ประดับสวนหย่อมหน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 846
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเมล้ดพันธุ์ข้าวมาทำความสะอาดนำสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 800 กิโลกรัม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 847
     รายละเอียด : ใส่ปุ๋ยคอก(มูลไก่)มะพร้าวน้ำหอมรอบแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 848
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำในร่องสวนเสร็จสมบูรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 849
     รายละเอียด : ลอกร่องสวน บริเวณบ่อรวมปลา หน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 850
     รายละเอียด : ผลผลิตออกมามากจำหน่ายปลีกในท้องที่ไม่หมด...ทางโครงการนำส่งตลาดกลางการเกษตรบ้านลาด ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ซึ่งเป็นตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรมในจังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 851
     รายละเอียด : ทำการคัดแยกขนาดของผลมะนาว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 852
     รายละเอียด : แล้วนำผลผลิตมะนาวมากองรวมที่อาคาร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 853
     รายละเอียด : ผลผลิตมะนาวเก็บใส่กระสอบ แล้วนำออกจากแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 08  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 854
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากผิวน้ำ ในร่องสวน 2 เดือนต่อครั้ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 855
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตมะนาวในแปลงสวนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง.....ใครต้องการก็มาสั่งจองไว้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  พฤศจิกายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 856
     รายละเอียด : นกมากินสัตว์หน้าดินในแปลงนาแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศน์ที่ดีในแปลงนาข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 857
     รายละเอียด : เตรียมดินเพื่อหมักดินและตากดินให้ดินได้พักตัว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 858
     รายละเอียด : มะนาวเริ่มให้ผลผลิตแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 859
     รายละเอียด : กิ่งตอน(มะนาว)เริ่มออกรากแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 29  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 860
     รายละเอียด : เกษตรกรนำเงินค่าจ้างตากเมล็ดพันธุ์ข้าวไปชำระ แก่โรงสีไร่ใหญ่และกลับมาที่โครงการเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน....ยิ้มแย้มแจ่มใสกันกลับบ้านเนื่องจากเหลือกำไรมากจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 861
     รายละเอียด : คุณกร จุลกะรัตน์ เข้าร่วมในการตรวจรับเงินของเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดและเข้าดูเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์และลานตากเมล็ดพันธุ์ของโรงสีไร่ใหญ่ ต.ไร่มะขาม จ.เพชรบุรี ซึ่งรับตากเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 862
     รายละเอียด : วันที่ 18 ตุลาคม 2555 นำเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าคิดเงินการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 863
     รายละเอียด : วันที่ 18 ตุลาคม 2555 นำเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าคิดเงินการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 18  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 864
     รายละเอียด : ตัดหญ้าในพื้นที่โครงการโดยการหมุนเวียนไปในแต่ละแปลง เช่น แปลงพืชไร่ พืชผัก แปลงสวน แปลงนาและสระน้ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 865
     รายละเอียด : นำเนื้อในมะพร้าวตากแดดลดความชื้นเพื่อให้เก็บรักษาได้นาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 866
     รายละเอียด : ผ่ามะพร้าวตากแดดเนื่องจากช่วงนี้มะพร้าวราคาถูก ต้องนำมาแปรรูปเก็บไว้จำหน่ายในช่วงที่มะพร้าวราคาดี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 867
     รายละเอียด : รับสีข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเกตรกรได้เป็นข้าวสาร 60 เปอร์เซ็นต์)ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าว การตาก และการเก็บรักษา และโครงการได้ แกลบ ปลายข้าว รำ มาจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป แกลบนำมาปรับปรุงดินต่อไป
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 868
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวหลังจากการตากได้ที่แล้วนำมาทำความสะอาดนำสิ่งเจือปนออกโดยใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก(ช่องทำความสะอาดก่อนการสี)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 17  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 869
     รายละเอียด : หลังจากรับเงินแล้ว....(4 ราย เป็นเงิน 1 ล้านกว่าบาท) ....กลับมาลอกหญ้า จอก แหน ผักตบ ออกจากคู่ส่งน้ำข้างโครงการ....แสดงให้ถึงความเข็มแข็งของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ในการพึ่งตัวเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 870
     รายละเอียด : ช่วงเที่ยงเข้าคิดเงินจากข้าวที่ส่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด บางส่วน....ได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการขายเมล็ดพันธุ์.....นั่งนับกันสบายใจ...และเข้าพบผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดพูดคุยถึงการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งสหกรณ์ในอนาคต...อย่างเป็นกันเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 871
     รายละเอียด : จำนวนข้าวที่รอส่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 872
     รายละเอียด : ช่วงสาย...ไปตรวจดูเมล็ดพันะุ์ข้าวของเกษตรกรที่ตากแล้วรอนำส่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 873
     รายละเอียด : วันที่ 9 ตุลาคม 2555 โครงการเก็บเมล็ดพันธุ์แปลงนาดำไว้จำหน่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่...ประมาณ 2.5 ตัน โดยวันนี้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตากเพิ่มหลังจากฝนไม่ตกแล้วในช่วงนี้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 874
     รายละเอียด : ลานตากข้าวมีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ในช่วงฝนตกป้องกันการเสียหาย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 875
     รายละเอียด : ช่วงบ่ายไปตรวจการตากขายโดยจ้างโรงสีข้าวไร่ใหญ่ อ.บ้านลาด....ตากซึ่งเป็นโรงสีที่ตากเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 876
     รายละเอียด : วันนี้เรียนเรื่องการเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อส่งวิเคราะห์ข้าวปนและเปอร์เซ็นต์ความงอก.
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 877
     รายละเอียด : วันที่ 5 ตุลาคม ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 9 ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 09  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 878
     รายละเอียด : ฝึกลูกจ้างโครงการขยายพันธุ์ไม้ผลไปในตัวเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนสามารถทำได้และแบ่งงานรับผิิดชอบกันเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 879
     รายละเอียด : คัดเลือกมะนาวแป้นรำไพและมะนาวแป้นพวงเพื่อมาทำพันธุ์(เลือกจากต้นที่มีลักษณะดีๆ)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 880
     รายละเอียด : สอนลูกจ้างโครงการขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอนกิ่งเพื่อปลูกแซมในร่องสวนและจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 881
     รายละเอียด : อนุบาลส้มโอพันธุ์ทองดีลงในกระสอบปุ๋ยก่อนลงปลูกในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 882
     รายละเอียด : จัดซื้อดินผสมเพื่ออนุบาลต้นไม้เนื่องจากต้องอนุบาลด่วนเพื่อเตรียมปลูกในแปลงไม้ผล
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 883
     รายละเอียด : เตรียมดินแปลงปลูกข้าวโพดและปลูกข้าวโพดพันธุ์แฟนซีสีม่วงเนื่องจากตลาดต้องการมาก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 884
     รายละเอียด : ตัดต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วคลุมดินในแปลงสวน(ไม่ได้ย่อยเป็นอาหารสัตว์เนื่องจากเครื่องส่งซ่อมบำรุง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 04  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 885
     รายละเอียด : ช่วยกันซ่อมสะพานโดยร่วมมือร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 886
     รายละเอียด : ซ่อมสะพานหน้าโครงการโดยได้รับสนับสนุนไม้จากชลประทานเพชรบุรีโดยทางโครงการให้เจ้าหน้าของโครงการและของชลประทานช่วยกันซ่อมบำรุง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 887
     รายละเอียด : คัดแยกหน่อกล้วยจำหน่ายแก่เกษตรกรและนำส่งให้เกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรไม่มีรถมาขนส่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 888
     รายละเอียด : ทำค้างมะนาวในร่องสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 02  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 889
     รายละเอียด : ท่านเกษตรอำเภอบ้านแหลมพูดคุยปรึกษาให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างเป็นกันเองเกษตรกร....ท่านลงมาทำงานด้วยตัวเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 890
     รายละเอียด : วันที่ 28 ก.ย.55 ท่านเกษตรอำเภอบ้านแหลม เข้าจับพิกัดแปลงปลูกข้าวของโครงการและของเกษตรกรเพื่อหาชุดดินและตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ปลูกข้าวจริงของเกษตรกรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แท้จริงให้มากที่สุด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 891
     รายละเอียด : วันนี้เก็บรูปได้น้อย....เนื่องจากต้องชีแจ้งในเรื่องของบัญชีโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 892
     รายละเอียด : วันที่ 27 ก.ย.55 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 8 วันนี้เข้าตรวจสอบพันธุ์ปนของเกษตรกรที่ยังรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 893
     รายละเอียด : วันที่ 27 ก.ย.55 ทางฝ่ายสอบสอบภายในเข้าตรวจสอบบัญชีโครงการพร้อมให้คำแนะนำ...และซักถามเรื่องความเป็นอยู่และปัญหาในการทำงาน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 894
     รายละเอียด : ช่วงนี้ต้องนำผลผลิตมาถ่ายใส่รถบรรทุกด้านหน้าโครงการเนื่องจากฝนตกชุกรถไม่สามารถเข้าไปถึงแปลงนาได้
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 895
     รายละเอียด : วันที่ 26 ก.ย.55 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ (ข้าวนาหว่านน้ำตม พื้นที่ปลูกข้าว 7.5 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวสด 6,280 กก. ความชื้น 24 เปอร์เซ็นต์)ยังเหลือแปลงนาดำอีก 2.5 ไร่ รอเก็บเกี่ยวผลผลิต
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 896
     รายละเอียด : นำผลผลิตข้าวส่งตากนะโรงสี ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด ซึ่งเป็นโรงสีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเพื่อลดความชื้นให้เหลือ 14 เปอร์เซ็นต์ และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 897
     รายละเอียด : วันที่ 25 ก.ย.55 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว...โดยเก็บผลผลิตข้าวของประธานกลุ่มคือนายเสถียร เพิ่มชัย ปลูกพันธุ์ กข 41 พื้นที่ปลูก 17 ไร่ ได้ผลผลผลิต 23 ตัน(น้ำหนักสด ,ความชื้น 26 เปอร์เซ็นต์)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 01  ตุลาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 898
     รายละเอียด : ทำโครงไม้รอบต้นขนุนทรงปลูก(งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี)เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 899
     รายละเอียด : พันธุ์ส้มโอได้รับจากศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยโดยการประสานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 900
     รายละเอียด : รับพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทองดีจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 901
     รายละเอียด : ทำค้างมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และมะนาวในแปลงปลูก
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 902
     รายละเอียด : ตัดแก่งกล้วยออกจากแปลงเนื่องจากมะนาวเริ่มเจริญเติบโตให้ผลผลิตบางแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 903
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งไผ่และทำความสะอาดบริเวณถังหมักน้ำสกัดชีวภาพไว้ใช้ในโครงการและจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 904
     รายละเอียด : เก็บผลผลิตข้าวโพดจำหน่าย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 905
     รายละเอียด : ดูวีดีทัศน์แนะนำโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 906
     รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2555 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 100 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 24  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 907
     รายละเอียด : หลังจากเรียนรู้ในแปลงแล้วกลับมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 908
     รายละเอียด : ถอนออกจากแปลงและนำมาเรียนรู้ลักษณะต่างๆ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 909
     รายละเอียด : ลักษณะข้าวดีด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 910
     รายละเอียด : ลักษณะข้าวปน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 911
     รายละเอียด : ลักษณะข้าวปน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 912
     รายละเอียด : เก็บตัวอย่างข้าวปนในแปลงมาเรียนรู้ร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 913
     รายละเอียด : วันที่ 11 กันยายน 2555 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 7 วันนี้ไปเรียนรู้การเก็บข้าวปนในแปลงโดยการสังเกตุจากความสูง - ต่ำของต้นข้าว ความยาวของคอรวง ลักษณะใบธง สีของต้นข้าว ลักษณะเมล็ดข้าว การออกรวงก่อน - หลัง เป็นต้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 12  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 914
     รายละเอียด : ให้เช่าพันธุ์ไม้ประดับและช่วยจัดตกแต่งเต้นท์ให้สำนักงานพัฒนากรจังหวัดเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 915
     รายละเอียด : เจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรัพย์สินเข้าตรวจสอบแนวเขตและรับรองแนวเขตกับพื้นที่เกษตรกรที่ติดพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 916
     รายละเอียด : ตัดข้าวปนในแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 917
     รายละเอียด : ตัดแต่งกล้วย หม่อน ในแปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 918
     รายละเอียด : ตัดแต่งกิ่งไม้แนวรั้วพื้นที่แปลงสวน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 05  กันยายน  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 919
     รายละเอียด : แปลงพืชผัก(กะเพรา)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 920
     รายละเอียด : แปลงพืชผัก(คะน้า ผักบุ้ง)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 921
     รายละเอียด : หว่านปอเทืองเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและยังช่วยควบคุมไม่ให้วัชพืชขึ้น(แห้วหมู)ขึ้นในช่วงแรกของการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 922
     รายละเอียด : หว่านปอเทืองเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินให้กับแปลงพืชไร่
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 923
     รายละเอียด : เศษหญ้า จอก แหน ที่ทำการลอกออกนำมาคลุมดินในแปลงสวนเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 924
     รายละเอียด : ลอกหญ้า จอก แหน ออกจากพิวน้ำในร่องสวน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ทำการลอกออก 2 เดือนต่อครั้ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 925
     รายละเอียด : บ่มเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ราเขียว)ควบคุมโรคพืช และเชื้อราบิวเวอเรีย(ราขาว ควบคุมแมลงศัตรูพืช
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 21  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 926
     รายละเอียด : แปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว(พันธุ์ กข 41)เริ่มออกดอกออกรวง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 927
     รายละเอียด : แปลงเพาะมะพร้าวน้ำหอมเริ่มงอกออกมาแล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 928
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพด
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 929
     รายละเอียด : แปลงปลูกข้าวโพดมีออกสู่ตลาดตลอดมีหลายรุ่น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 930
     รายละเอียด : ฝนตกลมแรงทำให้แปลงข้าวโพดที่กำลังติดฝักล้มราบเสียหายบางส่วน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 20  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 931
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชและข้าวปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วงข้าวอายุ 60 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 932
     รายละเอียด : กำจัดวัชพืชและข้าวปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วงข้าวอายุ 60 วัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 16  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 933
     รายละเอียด : ระบบสายดิน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 934
     รายละเอียด : ระบบไฟฟ้าภายอาคาร(ในพื้นที่ฟ่าเพดาน)ต้องทำการใส่ท่อเหล็กเพื่อป้องก้นการทำลายของหนู
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 935
     รายละเอียด : เปลี่ยนและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานของโครงการ(ภายใน)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 936
     รายละเอียด : เปลี่ยนและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานของโครงการ(ภายนอก)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 937
     รายละเอียด : วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 ทำการเปลี่ยนและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานของโครงการโดยได้รับงบสนับสนุนจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เนื่องจากอายุการใช้งานมาเกิน 10 ปี แล้ว
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 938
     รายละเอียด : คุณลุงสมพงษ์ เอิบอิ่ม กับการศึกษาด้วยตนเองนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหยอดปลูกบนพื้นที่สูงเพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่พื้นที่นาของตนเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 939
     รายละเอียด : ไปศึกษาดูแปลงของเกษตรกรและให้คำแนะนำโดย ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 940
     รายละเอียด : ฝึกภาคปฎิบัติการทำเชื้อเชื้อราบิวเวอเรีย
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 941
     รายละเอียด : ฝึกภาคปฎิบัติกันอย่างตั้งใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกษตรกรของขอในการใช้เพื่อป้องกันโรคพืชในแปลงเกษตรของตนเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 942
     รายละเอียด : ลงมือฝึกภาคปฎิบัติเชื้อราโตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในพื้นที่ของตนเอง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 943
     รายละเอียด : และในครังนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเข้าทำการสอนเรื่องการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช และการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช(เรียนภาคทฤษฎีก่อนลงมือฝึกภาคปฎิบัติ วิทยากรโดย ดร.ศัริวรรณ แดงฉ่ำ จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 944
     รายละเอียด : อบรมภาคทฤษฎีเรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 945
     รายละเอียด : วันที่ 15 สิงหาคม 2555 อบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 6 โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี (ทบทวนบทเรียนครังที่ 5)
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 946
     รายละเอียด : ก่อนกลับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าป้ายโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 947
     รายละเอียด : วันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแพรก ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานของโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ปลูกพืชในพืนที่ของโรงเรียนเนื่องจากพื้นที่เป็นดินเค็มคล้ายกับพื้นที่โครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 948
     รายละเอียด : ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนคนละ 1 ต้น
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 949
     รายละเอียด : วันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะครู(กศน.บ้านแหลม)นำนักเรียนปอเนาะบ้านท่าแร้ง อบรมการลดภาวะโลกร้อน ณ.โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 15  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 950
     รายละเอียด : นำผลสรุปของกลุ่มเสนอหน้าชั้นเรียน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 951
     รายละเอียด : ตรวตนับจำนวนแมลงศัตรูธรรมชาติและจำนวนแมลงศัตรูข้าวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 952
     รายละเอียด : เก็บข้อมูลความสูงของต้นข้าวและข้าวปนในแปลงนามาเรียนรู้ร่วมกัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 953
     รายละเอียด : นำผลการเรียนรู้ในแปลงมาสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 954
     รายละเอียด : เกษตรกรลงเรียนรู้ในแปลงสาธิตและแปลงของเกษตรกรเพื่อเก็บข้อมูลระบบนิเวศน์ในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 955
     รายละเอียด : ท่านเกษตรอำเภอบ้านแหลมเข้าร่วมในการอบรมเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 956
     รายละเอียด : เปิดเรียนโรงเรียนเกษตรกรครั้งที่ 4 เมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสำนักบริหารโครงการเข้าพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 10  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 957
     รายละเอียด : ศึกษาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 958
     รายละเอียด : ฟังการบรรยายจากปราช์ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 959
     รายละเอียด : เปิดงานโดยนายเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 960
     รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จัดโครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนุรักษแม่น้ำเพชรบุรี ใช้สถานที่โครงการจัดกิจกรรมใก้แก่นักเรียนในท้องที่ จำนวน 80 คน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 961
     รายละเอียด : กลุ่ม 2 สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 962
     รายละเอียด : กลุ่ม 1 สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 963
     รายละเอียด : ตัวอย่างข้าวปกติและข้าวเมาตอซัง....ข้าวเมาตอซังเกิดจากการทับถมของเศษฟางข้าว เศษหญ้าภายในแปลงที่ยังย่อยสยายไม่หมดแล้วทำการหว่านข้าวไป ทำให้เกิดการหมักในดิน เกิดแก๊ส ทำให้ระบบรากไม่สารถดูดสารอาหารได้จึงทำให้ต้นมีอาการเหี่ยว..ตามภาพเปรียบเทียบ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 964
     รายละเอียด : เก็บตัวอย่างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติเพื่อตรวจนับจำนวนและวิเคราะห์สถานการณ์ในแปลงนา
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 965
     รายละเอียด : เรียนรู้ตามจุดและตามสิ่งที่พบในขณะปัจจุบัน
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 966
     รายละเอียด : รวบรวมข้อมูบนำมาวิเคราะห์สถานการณ์
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 967
     รายละเอียด : สำรวจระบบนิเวศภายในแปลงในระยะข้าวอายุ 44 วัน ข้าวเริ่มตั้งปล้อง...เก็บข้อมูลภายในแปลงจำนวน 10 จุดพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ภายในแปลง
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 968
     รายละเอียด : วันนี้ฝึกการคิด ระดมความคิด หาทางออกร่วมกันในการช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม จากเกมส์การนำเชือกออกจากคนสองคนโดยห้ามถอดเชือกออกจากออกจากข้อมือ.....วันนี้หาทางออกไม่ได้ครับ...ต้องให้ท่านวิทยาการบอกวิธีการนำออกมาให้ทราบ
     ผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
     วันที่ : 07  สิงหาคม  2555
รายงานความก้าวหน้าที่ 969
     รายละเอียด : เปิดโรงเรียนเกษตรกรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ครั้งที่ 5 เมือวันที่ 31 กรกฎาคม 2555