• Slide1
  • Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
จดหมายข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
10/12/2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงา...
10/12/2558
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัง...
10/12/2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังห้องประชุมแกรนด์ บอลลูม ชั้น 23...
10/12/2558
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุ...

จดหมายข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03