• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat Dec 17

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการภัทรพัฒน์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ด่วน 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำร้านภัทรพั ...
โครงการภัทรพัฒน์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานหลายอัตรา ด่วน 1. เจ้าหน้าที่ขายประจำร้านภัทรพัฒน์ ส ...
Active Learning & Active Citizen...มีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ใหญ่และเด็กเรี ...

donate9

01 02 07 1 04 05 06 03Rama IX Art Museum