สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง กรุงเทพฯ

b_300_300_16777215_00_images_stories_news_news_905_2558_10.October_14_10_58_ted_3630.jpg

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ นายวิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น นายชาญ เลิศประเสริฐภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

  

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่จำนวน ๑๑๔ ตารางเมตร ภายในบริเวณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ตราสินค้า ภัทรพัฒน์ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ ค.ศ ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดตราผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์” ตราสินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งพระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” ซึ่งอ่านว่า พัด-พัด เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตผลที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

  

ในความหมายของ “ภัทรพัฒน์” นั้น ภัทร หมายถึง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม เป็นมงคล พัฒน์ หมายถึง ทำให้เจริญ ส่วนตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” เป็นรูปเลขเก้าไทย สื่อถึงรัชกาลที่ ๙ องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา หากมองอีกมิติหนึ่งจะเห็นเป็นรูปช้างหมอบอยู่ในวงรีรูปไข่ แสดงถึงความจงรักภักดีและเฝ้าหมอบรับพระราชทาน พระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อช้างในตราสัญลักษณ์ ว่า “พลายภัทรพัฒน์”

“ภัทร พัฒน์” เป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร หรือผู้ผลิตในการขายผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของตน ได้มีโอกาสนำความรู้ ความสามารถ และฝีมือเสนอต่อสังคมในวงที่กว้างขึ้น

“ภัทรพัฒน์” เป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่กำลังมองหาและต้องการสินค้าแปลก ใหม่ที่มาจากแหล่งต้นกำเนิดผลิตโดยตรง กับทั้งยังแฝงไว้ด้วยเรื่องราวและที่มาของการพัฒนา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆ โดยคำนึงถึงการเกื้อกูลระหว่างธรรมชาติกับชีวิต ความผูกพันกับ “ภูมิสังคม” และการดำเนินชีวิตของผู้คนที่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข เป็นเรื่องราวที่สร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันของผู้ผลิตและผู้บริโภค

“ภัทรพัฒน์” เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคในการผลิตและบริโภคสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานแห่งการเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีความสุขต่อไปในอนาคต

  

การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องครบถ้วน ตั้งแต่การดูแล และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย และเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการขายและการตลาดของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สำคัญยังเป็นการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ออกสู่สายตาประชาชน ให้เป็นที่รู้จักของสังคม ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบันร้าน“ภัทรพัฒน์” มี ๕ สาขา คือ สาขาสนามเสือป่า , สาขาสะพานพระราม ๘ , สาขาช่อง ๙ อสมท , สาขาโรงพยาบาลจุฬา และสาขาเดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากร้านค้าชั้นนำในการวางผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์” จำหน่าย เช่น ร้านภูฟ้า ร้านโกลเด้น เพลซ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ฯลฯ

  

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603