สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์

1TED 4771

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

เวลา 8.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำบ้านหนองโดนฝายน้ำ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กรมชลประทาน ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. สนองพระราชดำริฯ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งแก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองโดน และใกล้เคียง โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 3 ช่อง สามารถระบายน้ำได้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองโดน บ้านหนองโดนฝายน้ำ บ้านยาง และบ้านยางใหม่ รวม 603 ครัวเรือน จำนวน 2,800 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่หนองโดนให้เพิ่มความจุมากขึ้นจาก 3 แสนลูกบาศก์เมตร เป็น 2 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ขุดลอกลำห้วยที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบกระจายน้ำส่งไปยังแปลงนาของสมาชิกกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน 

2AOD 0069 3TED 4665 4AOD 0083

เวลา 10.00 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จำนวน 185.6 ตัน ที่สำรองไว้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ แก่ราษฎรในอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ ที่ได้รับความเดือดร้อนที่นาถูกน้ำท่วมเสียหาย จำนวน 953 ราย ได้พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 12,373 ไร่ และได้มีพระราชดำริ ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชักชวนราษฎรอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี สะสมสำรองไว้สำหรับพระราชทานราษฎรในยามวิกฤต ราษฎรในชุมชนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ในปี 2557

5TED 4684 6AOD 0118 7AOD 0151

ในวันนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารและมีรับสั่งให้กำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยทรงตระหนักว่า การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน ต้องมีความละเอียดประณีตในการผลิตทุกขั้นตอน นับแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ การปลูกด้วยการปักดำ การดูแลเอาใจใส่ในการกำจัดวัชพืชและข้าวปน รวมทั้งการใส่ใจในการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพดี จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายที่ส่งมอบมายังมูลนิธิชัยพัฒนา

ด้วยความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะให้เกษตรกรไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดี มีคุณภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีต เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ปราศจากข้าวอื่นปลอมปน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกร และชาวไทยทุกคน หากเกิดห้วงเวลาที่วิกฤติ ทั้งจากภัยธรรมชาติหรือภัยอื่นใด ประชาชนชาวไทยจะไม่ขาดแคลนพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกไว้บริโภค นับเป็นการช่วยให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

8AOD 0126 9TED 4754 10TED 4756

banner footer 01 banner footer 03 banner footer 05 banner footer 07 banner footer 0901020704050603