• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมนำผลิตภัณฑ์จาก"ร้านภัทรพัฒน์" และ “ร้านจันกะผัก” ออกร้านในงานแสดงสินค้าตกแต่งบ้าน “โฮมโปร เอ็กซ์โปร ครั้งที่ 24”

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04