• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม นำคณะจาก อบต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร เข้าศึกษาความเป็นมา แนวพระราชดำริ และผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจชุมชนในตลาดน้ำอัมพวา

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04