• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเชิญไปบรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04