• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04