• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของแผนงานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน้ำมันและงาม้อน

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04