• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเครือข่ายของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04