• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • เอกสารเผยแพร่
  • โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำในพื้นที่ โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04