• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เพื่อทอดพระเนตรงานชัยพัฒนาแฟร์ และพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สาเร็จหลักสูตร “ผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” ของมูลนิธิชัยพัฒนา

gift from dad banner 650