• Homeslide
  • Homeslide

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat December 2018

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เชิญพบกับ! เมนูน้ำปั่นมาใหม่ "น้ำตะลิงปลิงปั่น" จากร้านชานชาลาของเรา ปั่นกันสดๆ จากตะลิงปลิงสดๆจากต้น มาพร้อมกับน้ำม่วงชื่นชานชาลา..!! สูตรพระราชทาน และน้ำผลไม้สดปั่นอีก ...
โครงการภัทรพัฒน์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี ขี้นไป) เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรี ขี้นไป) คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง ...

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04