• Slide1
  • Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
ข่าวสารทั่วไป
30/11/2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท “ ตึกอาคาร...
21/11/2559
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมนำผลิตภัณฑ์จาก"ร้านภัทรพัฒน์" และ “ร้านจันกะผัก” ออกร...
19/10/2559
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 255 9 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิก สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมนำผลิตภัณฑ์จาก " ร้านภัทรพัฒน์" ออกร้านใน งานแสดง...
28/07/2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการง...

ข่าวสารทั่วไป

banner footer 01  banner footer 03  banner footer 05  banner footer 07  banner footer 09

01 02 07 04 05 06 03