• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้+หมั่นโถว”