• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง “มหันตภัยวิกฤติภัยแล้ง”