• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • งานแถลงข่าวและพิธีมอบครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนทางไกลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี