• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำแกงมัสมั่นไก่และไข่พะโล้”