• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมเข่งและขนมเทียน”